Prebrané učivo a domáce úlohy

PIATOK 17.5.

Čítanie: Práca s textom, Čítanie súvislého textu "Mladší brat" - opakovanie, cv. 4 na str. 39

Písanie: Nácvik písania Ch Viem písať 2 str. 23 (pravá polstrana), Precvičovanie písania Ch v pracovnom liste (pravá polstrana) D.Ú. precvičovanie písania ch v pracovnom liste (ľavá polstrana)

Matematika: Sčítanie a odčítanie v obore do 20 PZ - Slovné úlohy, Porovnávanie čísel, Určovanie rozdielu, Dopĺňanie druhého sčítanca, Orientácia na číselnej osi str. 62, 63 celé (vajíčkové úlohy NIE) D.Ú. strana 65 celá

PONDELOK 20.5.
Čítanie: Vyvodenie písmena G, g Šlabikár str. 40 cv. 1, 2, Práca s textom, Čítanie súvislého textu so zameraním na porozumenie "Gorila" str. 41         D.Ú. naučiť sa čítať text Gorila (označenú časť)


Písanie: Nácvik písania G Viem písať 1 str. 22, Nácvik písania g Viem písať 2 str. 24      

 

Matematika: Sčítanie a odčítanie v obore do 20, Porovnávanie čísel, Sčítacie rodinky PZ str. 66 celá, str. 67 cv. 1, 2, vajíčková úloha                          D.Ú. str. 66 vajíčkové úlohy, str. 67 cv. 3


Organizácia dňa 21.5. (účinkujúce deti)

8:30 hod. -  presun detí do MsKS (desiata, pitný režim - aj na popoludnie, dievčatá hrebeň)          9.00 - 12.00 hod. -  generálka                              návrat do školy, obed, odpočinok                              14:45 hod. -  presun do MsKS (v doprovode učiteľky)                                                                  15:00 - 16:10 hod. - príprava na vystúpenie              16:30 hod. - začiatok vystúpenia                                cca 18:00 hod. - koniec programu , prezliekanie a ukladanie kostýmov, preberanie detí rodičmi Kostýmy ostávaju v MsKS na ďalšie vystúpenie.


Deti, ktoré nevystupujú, si prinesú Šlabikár.


Pripomínam: V dňoch 21.5. - 22.5. bude ŠKD do 15.00 hod. Služba bude zabezpečená do 15.30 hod.


V stredu sa učíme podľa rozvrhu. Ďalšie informácie zajtra.