Prebrané učivo a domáce úlohy

Prosím mamičky, dohliadnite na to, aby sa deti pravidelne pripravovali na vyučovanie - písali si domáce úlohy, učili sa na každú hodinu a nosili si potrebné učebné pomôcky. Ďakujem.

6.2.

Čítanie: vyvodenie písmena R, r - čítanie slabík a slov s "r" z tabule, str. 76 cv. 1 - spoločná práca, D.ú. str. 76 cv. 2 čítať slová - príprava na didaktickú hru
Písanie: písanie písmen, slabík a slov podľa diktovania 
Matematika: Počítame do 10 - precvičovanie a upevňovanie učiva PZ str. 76 cv. 1,2,4, 5, str. 77 cv. 2, D.ú. str. 77 cv. 5

 V stredu priniesť aj Matematiku 2. časť.
Zajtra korčuľujeme. Do školy priniesť Šlabikár. Nezabudnite na čip na obed. 

Deti, ktoré nepriniesli 2€ priniesť zajtra.


3.2.

Čítanie: individuálne čítanie textu Zima Šlabikár str. 75, D.ú. čítať Zima - celé
Písanie: precvičovanie t  v pracovnom liste - dokončenie, nácvik písania K Viem písať 1 str. 7 - 3 riadky, D.ú. str. 7 KAJA, OKO, str. 6 vety: TO JE TATO. TO JE TETA. JE TU JOJO. (Deti majú úlohu označenú hviezdičkou.)
Matematika: Počítame do 10 PZ str. 73 cv. 2, cv. v zelenom okienku vpravo (počítanie v smere šípok, začíname príkladom 8+2), str. 75 cv. 2, 4, str. 77 cv. 1, D.ú. celá strana 74. Prosím mamičky o pomoc, deťom bude potrebné čítať zadania. Je to strana na overenie vedomostí, všetky úlohy by deti mali po vysvetlení zadania zvládnuť samé. 


V pondelok nekorčuľujeme!!!  Náhradný termín bude vo štvrtok 9.2.
V stredu 8.2. navštívime MsKS - predstavenie ZUŠ TALENTUM - Makové kráľovstvo. Prosím poslať 2€.


2.2.

Prvouka: Zdravie - starostlivosť o zdravie PU str. 16, 17 
Matematika: Počítame do 10 - oboznamenie s pojmami "súčet, rozdiel" PZ str. 71 cv. 1 - vyfarbovanie, cv. 2, str. 73 cv. 1, D.ú. str. 73 cv. 3
Písanie: nácvik písania t Viem písať 2 str. 2 - všetky riadky 
Čítanie: Písmeno Z, z  - dopĺňanie písmen a slabík podľa diktovania Šlabikár str. 74 cv. 1, 3, str. 75 cv. 4, 5 - všetko písomne, rozbor a práca so súvislým textom Zima str. 75, D.ú. naučiť sa čítať text Zima (iba označenú časť).


1.2.

Korčuľovanie
Písanie: nácvik písania T Viem písať 1 str. 4 - všetky riadky, D.ú. precvičovanie písania T v pracovnom liste - ľavá polstrana - všetky riadky

Deti, ktoré nemali písanku v škole, dopísať aj to, čo sme písali na hodine.

Zajtra si priniesť písanku Viem písať 2.

Zajtra vyučovanie a ŠKD v bežnom režime.


31.1.

Korčuľovanie
Matematika: Počítame do 10 PZ str. 72 cv. 1, 2, 3, 4, D.ú. str. 75 cv. 1, 3 - prosím, pracujte podľa zadania

+ čítať slová a vety zo Šlabikára (podľa vlastného výberu do str. 74
Zajtra - streda 1.2. opäť korčuľujeme. Po návrate do školy budeme mať písanie. Deti majú písanku Viem písať 1 v škole. Prosím priniesť peračník a čip na obed.


30.1.

Čítanie: vyvodenie písmena Z,z Šlabikár str. 74 - čítanie z tabule, didaktická hra, D.ú. str. 74 cv. 2 - pracujte podľa zadania,  slová čítať viackrát, 
Písanie: prepis viet z tabule do pracovného listu
Matematika: Počítame do 10 - Číselné rady, Odčítanie,  Radové číslovky PZ str. 70 celá, D.ú. str. 71 cv. 1 - vypočítať, nevyfarbovať
Zajtra - utorok 31.1. korčuľujeme. 
Po návrate do školy budeme mať  Matematiku, priniesť si pracovný zošit. a peračník. Matematiku a desiatu si ráno necháme v škole. Deťom nezabudnite, prosím, dať čip na obed.


27.1.

Čítanie: Šlabikár str. 72 - 73 - čítanie slov,  písomné úlohy, D.ú. str. 72 - čítať slová (viackrát) + označiť prečítané
Písanie: precvičovanie písania p v pracovnom liste 
Matematika: hodnotenie samostatnej práce, Počítame do 10 str. 69 cv. 2, 4, 5, cv. v zelenom okienku vpravo, D.ú. str. 69 cv. 1, 3 (farbičkami)


26.1.

Čítanie: Šlabikár str. 71 ostáva čítať celý text Nákupy (zasa aspoň 3-krát)
Matematika: Počítame do 10 - sčítanie a odčítanie, porovnávanie, číselný rad PZ str. 67 cv. 1, 2, 3, cv. v zelenom okienku vpravo, Samostatná práca
Písanie: precvičovanie písania p Viem písať 2 str. 6 - všetky riadky
Prvouka: Zmysly - opakovanie, Zdravie - rozprávanie

Náhradný termín korčuľovania je 1.2. (streda), takže korčuľujeme aj v utorok aj v stredu.


25.1.

Čítanie: D.ú. čítať Nákupy - celé


24.1.

Čítanie: písmeno K, k  - čítanie slabík a slov s K, k z tabule, práca s textom - rozbor textu, počúvanie, čítanie súvislého textu Nákupy Šlabikár str. 71, D.ú. čítať text Nákupy - iba  označenú časť
Matematika: Počítame do 10 - Didaktická hra, PZ str. 65 celá (okrem cv. 3), str. 66 cv. 1, 2, 3, D.ú. str. 66 cv. 4 (vypočítať príklady, do políčka napísať výsledok, potom vyfarbiť obrázok podľa zadania), str. 67 cv. 5 
Písanie: precvičovanie písania P v pracovnom liste

Anglický jazyk: skup. p. uč. Danočkovej: naučiť sa nové slovíčka str. 28, 29, prac. zošit str. 10 / 1, 2


Zajtra - streda 25.1. - korčuľujeme.
Pre pripomenutie, v "Oznamy a ..." si  prečítajte pokyny a informácie ku kurzu. :-)


23.1.

Čítanie: čítanie slov s uzavretou slabikou, čítanie slov so spoluhláskovou skupinou- spoločná práca, čítanie z tabule, individuálne čítanie Šlabikár str. 70 cv. 2, str. 69 Mama, tato a my, D.ú. čítať slová, vety zo Šlabikára podľa vlastného výberu do str. 70
Písanie: precvičovanie písania P Viem písať 1 str. 4 - 4 riadky, individuálne dopisovanie - precvičovanie písania Y, y v písanke Viem písať 2 a v pracovnom liste, D.ú. deti, ktoré nestihli prácu na hodine, dopísať  /všetko majú označené pečiatkou a hviezdičkami/
Matematika: Počítame do 10 - spoločná práca, číselné rady, Didaktická hra Rýchle prsty, PZ str. 64 cv. 2, 3 - spoločná práca /tabuľa/, D.ú. str. 64 zelené okienko vpravo - nakresliť aj vyfarbiť


20.1.

Čítanie: vyvodenie písmena K, k - Šlabikár str. 70, čítanie slabík a slov s K, k z tabule, čítanie slov so zatvorenou slabikou z tabule, str. 70 cv. 1, str. 71 cv. 3, D.ú. Šlabikár str. 70 cv. 2 - čítať slová (všetky slová prečítať aspoň 3-krát)
Písanie: nácvik písania y Viem písať 2 str. 7 (ľavá polstrana, slovo tety - NIE!), D.ú. precvičovanie písania y v pracovnom liste (ľavá polstrana 4 riadky, pravá polstrana tiež 4 riadky)
Matematika: Počítame do 9 PZ str. 63 celé, str. 64 cv. 1 - vyfarbiť obrázok
Prvouka: Zmysly: Sluch str. 12 celá, cv. 2 aj písomne, Čuch, chuť str. 13 celé, cv. 2, 3 aj písomne, Hmat str. 14 celé, cv. 1, 2 aj písomne, str. 15 cv. 5 písomne

Prosím, v "Oznamoch a ..."  dôležitá informácia.


19.1.

Čítanie: čítanie súvislého textu Mama, tato a my Šlabikár str. 69 - ostáva čítať celý text
Matematika: Počítame do 9 PZ str. 62  celá - pracujte podľa pokynov, v cvičení 1 deti postupne po 1 vyfarbujú tváričky vodníkov a zapisujú: do horného riadku počet vyfarbených, do dolného riadku počet nevyfarbených tváričiek, deťom ukážeme, že súčet čísla v hornom riadku a čísla v dolnom riadku je 9, D.ú. str. 63 cv. 1 + vyfarbiť obrázok vpravo dole
Písanie: (Matematika): nácvik písania číslice 9 Viem písať 1 str. 33 - všetky riadky 


18.1.

Čítanie: Písmeno T, t - Šlabikár str. 69  práca so súvislým textom Mama, tato a my - individuálne čítanie, dokončenie,  str. 69 cv. 3, D.ú. čítať celé Mama, tato a my
Písanie: nácvik písania Y Viem písať 1 str. 2  celé, postup písania je na písmene vpravo hore, deti si najskôr môžu prejsť po tomto vzore ceruzkou 5-krát, D.ú. precvičovanie písania N, n v pracovnom liste - dokončenie (pracovný list, v ktorom sme písali včera).
Matematika: Počítame do 9 PZ str. 61 cv. 1, 2, 4, okienko vpravo, individuálny nácvik písania číslice 9 (iba na tabuli)


17.1.

Čítanie: Písmeno T, t - práca s textom, rozbor textu, čítanie súvislého textu Mama, tato a my Šlabikár str. 69, D.ú. aspoň 3-krát čítať Mama, tato a my (iba 1. časť - po slovo Tóna)
Písanie: nácvik písania n Viem písať 2 str. 10 -  ľavá polstrana + na pravej polstrane slová "slon, Ján, Lena" - deti píšu písmom Comenia script, deťom vysvetlíme, že slová Ján a Lena sú mená, preto ich píšeme s veľkým začiatočným písmenom, D.ú. precvičovanie písania N, n v pracovnom liste - riadky označené hviezdičkou
Matematika: Počítame do 8 - Opakovanie a precvičovanie učiva PZ str. 60 celá 

Prosím, v "Oznamoch a ..." si  prečítajte nové informácie ohľadom korčuľovania.



13.1.

Čítanie: Didaktická hra Tajná matematika Šlabikár str. 64, vyvodenie písmena T, t Šlabikár str. 68, čítanie z tabule, cv. 1 - spoločná práca, D.ú. str. 68 cv. 2 (písomne) + čítať slová z cv. 1 a 2 na str. 68
Písanie: Nácvik písania N Viem písať 1 str. 10, D.ú. dokončiť stranu 10 (riadky označené hviezdičkou) + 1 veta na strane 11 (tiež označená hviezdičkou) - prepísať 1x do riadku pod vetou
Matematika: Počítame do 8 PZ str. 59 cv. 1, 2, 3, 5, D.ú. PZ str. 78 celá Projekt - vyfarbovanie podľa pokynov, prosím  mamičky alebo ocinov o pomoc pri domácej úlohe
Prvouka: Sluch 
V pondelok sa neučíme - Kurz korčuľovania. 
Deti prídu do školy v obvyklom čase. Všetky pokyny a informácie nájdete v "Oznamy a informácie...". Po návrate si oddýchneme, potom pôjdu deti na obed a po obede bude ŠKD v normálnom režime.

Ďakujem všetkým, ktorí ste mi poslali  kópie preukazov poistenca. Prosím, kto ešte neposlal, pošlite  v pondelok.


12.1.

Čítanie: čítanie slov so zatvorenou slabikou a so spoluhláskovou skupinou - čítanie z tabule, individuálne čítanie textu Mama, Pavlína a pes Šlabikár str. 65, D.ú. čítať slová a texty v Šlabikári na strane 64 - 65 - opakovanie
Písanie: precvičovanie písania V, v - slabiky, slová a vety - v pracovnom liste, D.ú. dokončiť pravú polstranu
Matematika: Počítame do 8 PZ str. 58 cv. 1, 3, 4, D.ú. str. 59 cv. 4, cvičenie v zelenom okienku vpravo
Zajtra budeme potrebovať na hodinu Matematiky pravítko, úplne stačia malé pravítka, ktoré majú deti v peračníku.

Pripomínam... kópia preukazu poistenca.



11.1.

Čítanie: čítanie slov s uzavretou slabikou a slov so spoluhláskovou skupinou - čítanie z tabule, Didaktická hra - Tajná matematika, Šlabikár str. 65 čítanie súvislého textu Mama, Pavlína a pes - rozbor a práca s textom, čítanie viet pod textom, cv. 3, D.ú. čítať texty na strane 65
Písanie: precvičovanie písania v Viem písať 2 str. 12 celé, precvičovanie písania v v pracovnom liste, D.ú. dokončiť pracovný list na pravej dvojstrane
Matematika: Počítame do 8 PZ str. 56 cv. v zelenom okienku vpravo, str. 57 cv. 1, 4, cv. v zelenom okienku vpravo, str. 58 cv. 2, D.ú. str. 57 cv. 2


Ďakujem mamičkám za informovaný súhlas ku kurzu korčuľovania. Prosím mamičky, ktoré súhlas neposlali, aby tak urobili čím skôr. 

Zároveň Vás všetkých prosím o kópiu preukazu poistenca Vášho dieťaťa.

Peniažky za kurz  môžete posielať do piatku 20.1.


10.1.

Čítanie: čítanie slov s uzavretou slabikou a spoluhláskovou skupinou - spoločná práca - čítanie z tabule, vyvodenie písmena P, p Šlabikár str. 64 celá, D.ú. str. 64  cv. 2 - čítať slová (všetko aspoň 3-krát) - príprava na didaktickú hru
Písanie: precvičovanie písania V Viem písať 1 str. 10, D.ú. precvičovanie písania V v pracovnom liste - ľavá polstrana
Matematika: Počítame do 8 str. 56 cv. 1, 2, 3, 4, 5, D.ú. str. 56 cv. 7
Anglický jazyk: skup. p. uč. Danočková - naučiť sa slovíčka str. 26 - 27, prac. zošit str. 9 / 3, 4, 5

....v oznamoch dôležitá informácia! Prosím nakuknite... :-)


16.12.

Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov prerušuje riaditeľ školy 

v dňoch 19. - 22. 12. 2022  prevádzku školy.



Čítanie: Šlabikár str. 63 SYN - práca so súvislým textom, rozbor textu, vzorové čítanie, individuálne čítanie detí, D.ú. str. 63 cv. 3 + čítať text Syn.
Písanie: D.ú. precvičovanie písania u v pracovnom liste - slová a vety
Matematika: Počítame do 8 PU str. 54 cv. 6, str. 55 cv. 1, 2, 4, 5, D.ú. str. 55 úlohy v zelenom rámčeku + precvičovanie písania číslice 8 Viem písať 1 str. 32 - 4 riadky + deti, ktoré nemajú všetky 4 riadky číslice 7 - dokončiť chýbajúce riadky 


15.12.

Čítanie: precvičovanie slabík so spoluhláskovou skupinou - spoločná práca na tabuli, D.ú. čítať slová zo strany 62 cv. 2 (aspoň 3-krát)
Písanie: precvičovanie písania u v pracovnom liste - pravá polstrana
Matematika: Počítame do 8 PU str. 54 cv. 1, 2, 3, D.ú. str. 54 cv. 4, 5


14.12.

Čítanie: Šlabikár str. 61 - opakovanie, vyvodenie písmena Y, y, ý Šlabikár str. 62 - hore, cv. 1, D.ú. čítať slabiky a slová s y, ý na str. 62 hore
Písanie: nácvik písania u Viem písať 2 str. 5, precvičovanie písania U v pracovnom liste, D.ú. dokončiť 1 polstranu
Matematika: PU str. 53 celá
Prosím, kto ešte neposlal peniažky za fotky, pošlite mi ich čím skôr.
Sada 6 fotiek so Šlabikárom: 5€
Mikulášska fotka: 1€ (iba deti, ktoré boli v škole) - je urobená ako videofotografia.  QR kód na fotke Vás presmeruje na živý prenos z Mikuláša, ktorý bol na Instagrame. Verím, že Vás to poteší.

 


13.12.

Čítanie: Šlabikár - čítanie slov s otvorenými slabikami str. 60 - 61 celé, D.ú. čítať slová z oboch strán - čítame po slabikách
Matematika: Počítame do 7 PU str. 52 celá


12.12.

Čítanie: Šlabikár str. 59 celá, str. 60 cv. 1
Písanie: precvičovanie písania U Viem písať 1 str. 3, precvičovanie písania U v pracovnom liste - 3 riadky
Matematika: Počítame do 7 str. 51 cv. 3, 4, 5, zelený rámček


Vianočná tržnica je už za dverami... čím viac vecičiek vyrobíte, tým viac ich predáme a tým viac peniažkov pre naše deťúrence zarobíme... :-)                                                                                              K vyrobeným vecičkám si sami navrhujete cenu, podľa možností cenovku pripojte priamo k výrobku, príp. obalu, v ktorom bude vecička zabalená (napr. celofán).                                                                                                                                                                                                         Na Vianočnej tržnici si budú môcť deti kúpiť vianočný punč. Cena punču bude 20 centov. Na punč si deti prinesú vlastný hrnček, príp. pohár (napr. keramický, papierový - NIE plastový).


S ohľadom na prudký nárast chrípky a respiračných ochorení u detí Vás prosím, neposielajte do školy deti s akýmikoľvek príznakmi ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesti hlavy, hrdla a pod.). Ďakujem. 


9.12.

Čítanie: individuálne čítanie slov zo strany 57, D.ú. na víkend - čítať slová a texty do str. 57 (vyberajte náhodne) - každý deň troška :-)
Písanie: precvičovanie slabík a slov so S, s v pracovnom liste - ľavá strana,  D.ú. písanie viet v pracovnom liste - pravá strana (vetu: Samo má silu. - NIE!), Vetu, ktorú deti majú napísať, píšu do riadku pod vzorovou vetou. Dbať o to, aby bolo prvé písmeno veľké a na konci vety nezabudnúť napísať bodku. Niektoré deti, ktoré nestihli prácu na hodine, si dokončia aj riadky vľavo.
Matematika: Počítame do 7 PU str. 50 cv. 3, cvičenie v zelenom okienku, str. 51 cv. 1, 2

Prosím rodičov o dôslednosť pri čítaní zadania úloh - čo sme robili v škole a čo majú deti vypracovať doma. Nedávajte deťom robiť úlohy a cvičenia, ktoré tu nie sú uvedené. Ďakujem. 

Blíži sa termín Vianočnej tržnice, využite, prosím, ešte posledné dni na tvorenie. Veci na predaj do našej tržnice môžete nosiť do školy už od pondelka. 


8.12.

Čítanie: Vyvodenie písmena N, n - práca na tabuli, čítanie slabík a slov s N, n - tabuľa, Šlabikár str. 58 cv. 1 (čítanie slabík so zatvorenou slabikou), cv. 2 (píšeme iba 1. slabiku), cv. 3 - Hra na detektíva, D.ú. cv. 3 - čítať slová 
Písanie: precvičovanie písania s -  Viem písať 2 str. 6 (všetkých 6 riadkov), D.ú. deti, ktoré nestihli niečo v škole, majú dokončiť (označené hviezdičkou)
Matematika: Počítame do 7 PU str. 50 cv. 1, 2, 4
Prvouka: Zrak - Oko PU str. 11 celá


Upozornenie vedenia školy: poplatok za ŠKD - december - je nutné vyplatiť do 10.12. (dnes, zajtra).
Poplatok za január - vyplatiť až v januári (nevyplácajte teraz).


7.12.

Čítanie: Šlabikár str. 57 - individuálne čítanie textu Sova, čítanie slov s uzavretou slabikou, práca na tabuli - spoločná práca,
D.ú. prváčikovia čítajú každý deň, čítajú už prebrané texty a slová, nečítame dopredu.
Písanie: precvičovanie písania S (aj slabiky a slová so S) v pracovnom liste, Viem písať 1 str. 16 - 4 riadky, od slova SOB - NIE
Matematika: Počítame do 7:  Motivačný rozhovor: rozprávka Snehulienka a 7 trpaslíkov, PU str. 48 celá, úloha v zelenom okienku vpravo - prosím deťom, ktoré neboli v škole, vysvetliť, čo je stĺpec, str. 49 cv. 2, precvičovanie písania číslice 7 Viem písať 1 str. 32 - 3 riadky, D.ú. Viem písať 1 - riadky označené hviezdičkou, PU str. 49 cv. 4, úlohy v zelenom okienku vpravo (7 vecí, ktoré majú deti nakresliť, musia byť rovnaké, napr. 7 hviezdičiek, 7 autíčok, 7 srdiečok...)


6.12.

Písanie: precvičovanie písania S v pracovnom liste, D.ú.  deti si môžu precvičiť písanie S v prázdnom pracovnom liste s kvetinkou, ktorý som Vám poslala a  odporučila Vám si ho nakopírovať 

Prajem pekný Mikulášsky deň :-)


5.12.

Čítanie:  práca s textom, rozvíjanie vyjadrovacích schopností - rozhovor o ilustrácii,  čítanie súvislého textu Sova Šlabikár str. 57, cvičenie dole - deti pracujú samostatne, D.ú. 3x čítať text Sova
Matematika: Geometrické tvary a telesá PU str. 47 (pred prácou si modrý rámček dole) aktívne používanie názvov geometrických tvarov, pojmy hore, dole, vpravo, vľavo  - spoločná práca, práca na tabuli - práca s obrázkami v PU
Zajtra 6.12.  - celoškolská akcia Mikulášska čiapka, Mikulášske fotenie - priniesť Mikulášsku čiapku.
Deti si prinesú Šlabikár, Matematiku a Anglický jazyk. 


2.12.

Písanie: precvičovanie písania o v pracovnom liste
Matematika: Počítame s číslom 0 PU str. 46 cv. 4, 5, precvičovanie písania číslice 0 v písanke Viem písať 1 str. 1 vzadu
D.ú. na víkend: každý deň aspoň chvíľku čítať ľubovoľné slová a textíky v Šlabikári po str. 56 (vrátane)

V pondelok 5.12.Mikuláš na cestách - akcia s policajtmi. Prosím priniesť Mikulášske čiapky. 

Pekný víkend:-)


1.12.

Čítanie: individuálne čítanie Malá Jula + slov zo str. 56 cv. 2 , precvičovanie na tabuli - uzavreté slabiky
Písanie: precvičovanie písania O v pracovnom liste, pokusné písanie slov po slabikách na tabuli - iba slová s otvorenými slabikami
Matematika: číslo a pojem 0 PU str. 45 cv. 1 - motivačný obrázok + básnička, cv. 2, 4, 5, úloha v modrom rámčeku vpravo, číslicu 0 budeme precvičovať zajtra v písanke Viem písať 1,  str. 46 cv. 1, 2, 3, D.ú. str. 46 cv. v modrom rámčeku vpravo 


30.11.

Čítanie: precvičovanie uzavretých slabík - práca na tabuli, vyvodenie písmena V, v Šlabikár str. 56 - čítanie slabík a slov s písmenom v - hore, cv. 1 - spoločná práca, D.ú. pokusné čítanie slov po slabikách str. 56 cv, 2 - deti si môžu pomáhať nápovednými obrázkami
Písanie: precvičovanie písania O Viem písať 1 str. 3 - 5 riadkov (posledný riadok nie), precvičovanie písania o Viem písať 2 str. 8 (iba 3 riadky, slovo los už nie)
Matematika: poznávame číslicu 0, PU str. 44 cv. 1, 2, 3, 4
Kto má ešte pripravenú Krabicu plnú lásky, môžete priniesť ešte zajtra a v piatok. Pripomínam, vrchnú a spodnú časť je potrebné zabaliť zvlášť (aby sa dala otvoriť).
Deti, ktoré sa ešte nenaučili krátky veršík, naučiť sa. 

Čakám na receptíky :-)  Ďakujem.


29.11.

Čítanie: individuálne čítanie Malá Jula, precvičovanie uzavretých slabík - práca na tabuli
Písanie: precvičovanie písania slabík a slov (s písmenami, ktoré poznáme) v pracovnom liste, D.ú. majú iba deti, ktoré nestihli prácu na hodine 
Matematika: hodnotenie samostatnej práce, PU str. 42 cv. 5, str. 43 cv. 3, 7, úloha v modrom rámčeku vpravo
Anglický jazyk: skup. p. uč. Danočková: D.ú. naučiť sa slovíčka str. 20, 21 - RODINA, pracovný zošit str. 8/1
Deti, ktoré dnes chýbali, majú pracovnú učebnicu z matematiky a pracovný list na písanie pripravený v triede.



28.11.

Čítanie: Šlabikár str. 53 - individuálne čítanie súvislého textu Malá Jula, D.ú. ostáva čítať Malá Jula
Písanie: Precvičovanie písania j v pracovnom liste, precvičovanie j v písanke Viem písať 2 str. 5, D.ú. pokračovať v precvičovaní j v písanke - riadky označené hviezdičkou
Matematika: Počítame do 6 - úlohy na preverenie vedomostí žiakov - samostatná práca 


25.11.

Čítanie: Čítanie súvislého textu Malá Jula - práca s textom Šlabikár str. 53, cv. 3 - deti pracovali samostatne, D.ú. 3-krát čítať text Malá Jula
Matematika: Počítame do 6 PU str. 42 cv. 2, 3, D.ú. str. 42 cv. 4 (pri počítaní si deti pomáhajú prštekmi) + precvičiť písanie číslice 3 Viem písať 1 str. 30


24.11.

Čítanie: práca na tabuli - precvičovanie:  zatvorené slabiky,  vyvodzovanie slabiky so spoluhláskovou skupinou na začiatku: sto, dva, tri, pre, hra, Didaktická hra - overovanie čítania slabík - spájanie slabík do slov, D.ú. čítanie slov po slabikách v Šlabikári str. 52 cv. 2
Písanie: vyvodenie a precvičovanie písmena J v písanke Viem písať 1 str 5 - 4 riadky (slabiku "JU" nepíšeme), precvičovanie J v pracovnom liste, D.ú. precvičiť J v pracovnom liste 3 riadky + deti si môžu vyfarbiť jahôdku
Matematika: Počítame do 6 PU str. 41 celá, D.ú. PU str. 42 cv. 1


23.11.

Čítanie: vyvodenie písmena U, u, Ú, ú Šlabikár str. 52 celá, D.ú. str. 52 cv. 2 - čítať slová po slabikách (po prečítaní slabík slovo neopakujeme)
Písanie: precvičovanie písania "l" v písanke Viem písať 2 str. 3, precvičovanie písania "e" str. 2, D.ú. dokončiť precvičovanie písania e str. 2 (riadky označené hviezdičkou)
Matematika: Počítame do 6:  slovné úlohy - znamienka +, -  PU str. 40 cv. 3, str. 36 cv. 4, číslovky určujúce poradie str. 40 cv. 4, cvičenie v modrom rámčeku vpravo


Pani vychovávateľka Vás 10.11. informovala cez Edupage o  aktivite "Vianočná pohľadnica". Ak sa ešte niekto chce zapojiť, prosím, poponáhľajte sa, Vianočná pohľadnica končí tento piatok 25.11. 

K akciám, o ktorých som Vás informovala mailom (doteraz nemám od niektorých spätnú väzbu), pridávam ďalší oznam:
28.11. a 2.12. bude prebiehať fotografovanie prváčikov (termín, ktorý sa týka našej triedy, Vám oznámim).
6.12. máme naplánovanú  celoškolskú akciu "Mikulášska čiapka" - prosím do tohto dátumu deťom zabezpečte Mikulášsku čiapku ( v ten deň si ju prinesieme do školy)

Vianočná tržnica (o ktorej som Vám písala) sa uskutoční v piatok 16.12.2022.


22.11.

Čítanie: čítanie textu Samo a cukríky - individuálne, spoločná práca na tabuli - čítanie slabík a slov, dopĺňanie písmen do slabiky, D.ú. ostáva precvičovať text Samo a cukríky Šlabikár str. 51
Písanie: precvičovanie písania "i" v pracovnom liste, precvičovanie písania "i" v písanke Viem písať 2 str. 3 (vpravo), D.ú. dokončiť (iba riadky označené hviezdičkou)
Matematika: Počítame do 6 PU str. 40 cv. 1, 2, precvičovanie písania číslice 6 v písanke Viem písať 1 str. 31, D.ú. precvičiť písanie číslic 5, 6 Viem písať 1 str. 31 (iba riadky označené hviezdičkou)


21.11.

Čítanie: precvičovanie - otvorená a uzavretá slabika, spoločné čítanie po slabikách - práca na tabuli, Hra na detektíva Šlabikár str. 50 cv. 2, čítanie súvislého textu Samo a cukríky Šlabikár str. 51, čítanie viet pod textom, samostatne cv. 3, D.ú. precvičovanie čítania Samo a cukríky - čítať 3-krát
Písanie: precvičovanie písania "I" v pracovnom liste, precvičovanie v písanke Viem písať 1 str. 2, D.ú. Viem písať 1 str. 2 - riadky označené hviezdičkou
Matematika: Počítame do 6 PU str. 39 cv. 1 - rozprávanie rozprávky podľa obrázka, cv. 2, 4, 5, D.ú. str. 39 úlohy v modrom rámčeku vpravo

V utorok 16.11. som Vám poslala mail. Od niektorých mi doposiaľ nedošla spätná väzba, prosím dajte mi vedieť, ak ste mail nedostali. Ďakujem.


16.11.

Čítanie: spoločné precvičovanie - otvorené a uzavreté slabiky, práca na tabuli, vyvodenie písmena S, s Šlabikár str. 50 celá, D.ú. str. 50 cv. 2 (nie je označená) - čítať slabiky a slová (po slabikách) + každý deň čítať po troške, vyberajte slová, príp. krátke textíky od str. 37 do str. 49. Platí to, čo doteraz -  NEČÍTAŤ DOPREDU.
Písanie: precvičovanie písania "a" v pracovnom zošite VIEM PÍSAŤ 2 str. 1, D.ú. precvičovanie písania "m" v PZ Viem písať 2 str. 1 + niektoré deti dokončiť písanie a (označené hviezdičkou)
Matematika: Počítame do 5 sčítanie a odčítanie, znamienko + a -, PU str. 38 cv. 1, 2, 3, 5, D.ú. deťom som dala domov pracovné listy, úlohy sú na 2 stranách. Úlohy deťom rozdeľte na viackrát (1. deň niečo, 2. deň zopár ďalších úloh atď.)

Pekné spoločne prežité dni :-)





15.11. 

Čítanie: Hra na detektíva Šlabikár str. 48 cv. 3, čítanie súvislého textu Moja bábika a ja Šlabikár str. 49, cv. 4, D.ú. 3-krát čítať text na strane 49 (čítame po slabikách, pracujeme s hlasom na konci viet - pri bodke hlas klesá, pri otázniku hlas stúpa)
Písanie: precvičovanie písania l v pracovnom liste, D.ú. Viem písať 1 str. 14 - precvičenie písania M (iba riadky označené hviezdičkou)
Matematika: precvičovanie písania číslice 5 Viem písať 1 str. 31  , PU str. 36 cv. 5, str. 38 cv. 4

Od 1.11. sú deti na vyučovanie anglického jazyka rozdelené do 2 skupín. V časti "Ako to u nás funguje" si všimnite, do ktorej skupiny patrí Vaše dieťa, pretože domáce úlohy už budú zadávané podľa skupín.

Dnes mali deti hodinu anglického jazyka spolu, táto domáca úloha platí pre všetkých:
Anglický jazyk: naučiť sa slovíčka str. 18, 19, pracovný zošit 7/3, 4

Určite ste už postrehli oznam na EduPage...
V piatok 18.11. udeľuje riaditeľ školy pre všetkých žiakov školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO.


14.11.

Čítanie: vyvodenie písmena o, O, ó  Šlabikár  str. 48 cv. 1, 2 D.ú. čítať slabiky a slová hore, cv. 3 - čítať slová po slabikách
Písanie: precvičovanie písania L v pracovnom liste, D.ú. pracovný zošit Viem písať 1 str. 8 - precvičovanie L (iba 3 riadky - označené hviezdičkou), niektoré deti majú precvičiť  aj 1 riadok v pracovnom liste
Matematika: Ćíslo 5 - určovanie počtu, porovnávanie, geometrické tvary PU str. 37 cv. 2, 4, obidve cvičenia v modrom okienku vpravo


11.11.

Čítanie: čítanie súvislého textu str. 47 (hore), deti už poznajú otáznik a bodku na konci vety, vedia, že pri otázniku sa pýtame (hlas stúpa) a pri bodke hlas na konci vety klesá, cv. 4 si deti vypracovali samé podľa pokynu v Šlabikári, cv. 5 , D.ú. čítať text na str. 47 (označené pečiatkou). 
Prosím pri nácviku dbáme o to, aby deti správne prečítali slabiku, dávame pozor na správne čítanie dlhých slabík - musí byť počuteľný rozdiel medzi krátkou a dlhou slabikou.
Písanie: precvičovanie písania A v VIEM PÍSAŤ 1 str. 1, D.ú. precvičenie písania E VIEM PÍSAŤ 1 str. 1
Deťom som dnes rozdala nové písanky VIEM PÍSAŤ 1 . Prosím v pondelok priniesť písanku obalenú  (je to klasický veľký formát, odporúčam ten hrubší plastový obal, nešmýka sa tak z učebníc).
Matematika: sčítanie a odčítanie do 4 , znamienka + a - (deti majú vedieť, že pri znamienku + pridávame, pri znamienku - odoberáme, pomáhame si prštekmi na 1 ruke), PU str. 36 cv. 1, 2, 3, cvičenie v modrom okienku
Pekný víkend:-)


10.11.

Pekný deň, všetkým :-) Po kratšej odmlke sa vraciame k spôsobu zadávaniu úloh, na ktoré sme boli zvyknutí... 


Čítanie: spoločná práca - práca s obrázkami - otvorené slabiky, uzavtreté slabily, vyvodenie písmena J, j Šlabikár str. 46  (písmená, slabiky a slová hore), cv. 1, 2, D.ú. cv. 3 (deti vyfarbia iba písmená, ktoré poznajú (bez pomoci nápovedných obrázkov) - tento typ cvičení má veľkú výpovednú hodnotu, pretože porovnaním s predchádzajúcimi úlohami tohto typu môžete pozorovať, ako Vaše dieťa napreduje.

Pri dnešnom čítaní som pozorovala, že niektoré deti nepoznajú písmená, ktoré sme už v Šlabikári prebrali. Keďže sme už v nácvičnom období, už sa nehráme, už sa učíme, to znamená, že preberané písmená si už deti musia zapamätať. Deti už musia poznať a správne prečítať a, A, á, Á, m, M, e, E, é, É, l, L, i, I, í, Í, j, J.

Písanie: precvičovanie e, E, slabika me, máme, EMA, Ela v pracovnom liste, D.ú. deti, ktoré nestihli prácu na hodine majú pracovný list dokončiť

Prosím mamičky, pri písaní dbáme o to, aby deti nechávali medzery medzi písmenami (pomáhame si prštekom), a to: písmeno - medzera - písmeno,  medzi jednotlivými slabikami (slabika - medzera - slabika...) a slovami (slovo - slabika - slovo...). Takisto je veľmi dôležité všímať si veľkosť písmen, písmená píšeme od čiary k čiare - vždy podľa predlohy. Ak si všimnete, že dieťa nepracuje správne, je nutné ho na to upozorniť, nenechať ho pokračovať v nespávnom písaní. Ak sa dieťa pomýli, negumujeme, neškrtáme, už duplom nedovolíme dieťaťu mazať prštekom, necháme nesprávne písmeno tak a pokračujeme ďalej. 

Ďakujem za peniaze za tričká (5€) a ďakujem aj za tričká, ktoré ste poslali. Prosím, kto tak ešte neurobil, aby pošlite čím skôr. Ďakujem.



ŠTVRTOK 27.10.

Máme za sebou pekný slávnostný deň, všetky deti si ho užili.  Boli zlaté, poslušné... Ešte raz velikánska VĎAKA všetkým  mamičkám za pomoc :-)

Prosím, "myškovské"  tričká vyprať, vyžehliť a priniesť naspäť do školy. Dozadu na štítok napíšte deťom mená. Zároveň poprosím za tričko poslať po deťoch 5€. Ďakujem.


Úlohy na prázdniny:
Deti dostali pracovné listy na precvičovanie písania "a",  z matematiky precvičovanie písania  číslice 1 a  príklady na porovnávanie číslic a počtu (znaky rovnosti a nerovnosti - zobáčiky).
No a k tomu ešte, prosím, čítať, čítať čítať :-)... Čítame slabiky  zo Šlabikára, vyberajte z toho, čo sme už robili (do strany 39), určite deťom nedávajte čítať dopredu. 


Prajem všetkým pokojné sviatky a deťúrencom pekné prázdninky. Teším sa na ne v stredu 2.11. :-)


STREDA 26.10.

Čítanie: uzavreté slabiky - hra s látkovými písmenami, čítanie z tabule, samostatná práca - vyhľadávanie prvej slabiky v slove
Písanie: nacvičovanie písania á v pracovnom liste, D.ú. posledné 3 riadky 
Matematika: Počet a číslica 1 PU str. 28 cv. 1, 2, 4, 5, cv. v modrom okienku vpravo, nácvik písania číslice 1 v pracovnom liste (v PU cv. 3 číslicu 1 neprecvičujeme), D.ú. str.29 cv. 2


UTOROK 25.10.

Čítanie: uzavreté slabiky - látkové písmená (spoločná práca na koberci), vyvodenie písmena E,e,é, čítanie slabík z tabule, Šlabikár str. 38 cv. 1, cv. 2 sme nedokončili, D.ú. str. 38 cv. 2 - čítať slabiky, rovnako znejúce slabiky označiť rovnakým znakom, čítať písmená a slabiky hore na strane 38, zopakovať písmená, ktoré už poznáme
Písanie: precvičovanie písania "a" v pracovných listoch, D.ú. posledné 2 riadky v pracovnom liste
Matematika: číslovky určujúce poradie - dokončenie zo včera PU str. 27 celá

Anglický jazyk: dorobiť všetko z predchádzajúcej hodiny (viď d. ú. streda 19.10.), naučiť sa nové slovíčka Zvieratá str. 14, 15, pracovný zošit (vzadu) str. 5/4
Prosím mamičky...dbajte o domácu prípravu detí na vyučovanie. P. uč. anglického jazyka pri kontrole d.ú., zistila, že 9 zo 16 detí dnes nemalo d.ú. z ANJ! (D.ú. je na stránke - streda 19.10.)
Zároveň Vás prosím s deťmi každý deň precvičovať čítanie slabík. A ešte prosím, pri domácom nácviku písania si pred samotným nácvikom všimnite, ako vyzerá tvar písmena (deti Vám povedia aj postup, ako to píšeme v škole) a potom si všímajte, či to dieťa píše správne. Včera si deti na hodine nacvičili písanie a, doma písali úplne iný (slzičkový) tvar.

Mamičky chýbajúcich detí, prosím, dôjdite do školy po pracovné listy.

Prosím, nakuknite do... Oznamy a informácie...
Ďakujem.


PONDELOK 24.10.

Čítanie: Vyvodenie nového písmena L, l Šlabikár str. 40 celá (písmenko E,e sme preskočili, zajtra sa k nemu vrátime)
Písanie: prípravné cviky k písaniu a - Kreslím tvary str. 48 (iba 1. a 3. riadok), precvičovanie písania "a" individuálne pri tabuli a neskôr v pracovnom liste, D.ú. 2 riadky v pracovno liste označené hviezdičkami
Matematika: Čísla určujúce poradie: prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty a šiesty...práca na tabuli, skupinová práca, PU str. 27 (bežci a športovci, ktorí šplhajú), ďalšie športy si dokončíme zajtra

Každé písmenko, ktoré sa budeme učiť písať, budeme vždy precvičovať najskôr v pracovných listoch, ktoré mám pre deti priravené. Ak dieťa chýba viac ako  1 deň, bolo by vhodné, aby si rodičia prišli po pracovné listy do školy (prac. listy budú pre chýbajúce deti pripravené v triede.) To isté platí pre pracovné zošity, príp. prac. učebnice...ak si ich dieťa nechá v škole a následne chýba, treba si pre ne prísť.


PIATOK 21.10.

Čítanie: rozvíjanie vyjadrovacích schopností, tvorenie viet Šlabkár str. 37 obrázok hore, čítanie viet - čítame po slabikách str. 37 celá, D.ú. nie je označená pečiatkou - čítanie na str. 37 - IBA PO SLABIKÁCH (dieťa číta slabiky, po prečítaní slabík pokračuje ďalej, neskladá zo slabík slovo, u detí by sa vytvoril nesprávny návyk - dvojité čítanie, čo by mohlo priniesť problémy pri neskoršom plynulom čítaní a čítaní s porozumením)
Písanie: kontrola domácej úlohy, nácvik písania "nožičky" - príprava pred písaním a - Kreslím tvary str. 45, D.ú. posledné 2 riadky
Matematika: pojmy väčší, menší, rovná sa - porovnávanie a znaky rovnosti a nerovnosti PU str. 25 cv. 5, str. 26 cv. 1, 2, 3, cvičenie v modrom okienku (po vysvetlení každej úlohy deti pracovali samostatne, hodnotenie nájdete pod úlohami),  D.ú. str. 26 cv. 4



ŠTVRTOK 20.10.

Prvouka: Moja škola, moja trieda - pracovný list

Čítanie: vyvodenie písmena M, m - práca na tabuli, Otvorené slabiky MA, MÁ, ma, má, Ma, Má - práca na tabuli, Šlabikár str. 36 - rozvíjanie vyjadrovacích schopností - tvorenie viet -obrázok hore, cv. 1
Písanie: precvičovanie písania Á v pracovnom liste, D.ú. dopísať posledné 2 riadky (malé a nepíšeme)
Nezabudnúť pracovný list priniesť zajtra do školy.
Matematika: písali sme samostatnú prácu - určovanie počtu, precvičovanie písania znakov rovnosti a nerovnosti (zobáčiky) v pracovnom liste, PU str. 25 cv. 2, 3, D.ú. cv. 4 (IBA)


STREDA 19.10.

Čítanie: Otvorené slabiky - spoločná práca na tabuli, obrázkové čítanie Šlabikár str. 35 cv. 3, cv. 4 - 1. riadok spoločná práca, 2. riadok samostatná práca (ohodnotená pečiatkou), cv. 5 - spoločné čítanie slabík, D.ú. str. 35 cv. 5 - deti čítajú IBA slabiky, nie slová! 

Slabiky sú farebne rozlíšené. Tento postup budeme používať dovtedy, kým si deti neosvoja mechanizmus čítania po slabikách.

Písanie: Kreslím tvary str. 36, precvičovanie písania A v pracovnom liste, D.ú. posledné 2 riadky v pracovnom liste (nájdete v Šlabikári), písanku Kreslím tvary sme si nechali v škole.
Zajtra - nezabudnúť priniesť pracovný list s domácou úlohou.

Matematika: Vyvodenie pojmov: väčší, menší, rovná sa... PU str. 25 cv. 1, precvičovanie písania znakov nerovnosti a rovnosti v pracovnom liste,  PU aj pracovné listy sme si nechali v škole.

Anglický jazyk (z utorka 18.10.): naučiť sa slovíčka - farby str. 10 - 11, dokončiť cv. 11 /7 (nájsť 7 rozdielov), pracovný zošit str. 4/1, 2  - PZ začína od str. 64 (PZ spojený s knihou)

Prosím mamičky, pokračujte s deťmi v hrách s nápovednými obrázkami v Šlabikári.

Ako postupujeme...  najskôr pomenujeme obrázok - dieťa obrázok vyhľadá, ukáže ho, slovo zopakuje a povie, čo počuje na začiatku slova. Potom postupujeme opačne -  dieťaťu povieme písmeno a dieťa vyhľadáva obrázok, ukáže ho.  Platí to, čo doteraz - každý deň sa hrať aspoň 5 minút. 

Prosím mamičky, nakuknite aj do oznamov... :-)



UTOROK 18.10.

Čítanie: začali sme Nácvičné (šlabikárové) obdobie - vyvodenie písmena A, a, Á, á - práca na tabuli, Šlabikár str. 34 celá
Písanie: nácvik písmena A v pracovnom liste, pracovné listy ostali v škole, zajtra v nich budeme pokračovať, Kreslím tvary str. 39 šatičky -  hore, D.ú.  str. 39 - 2 riadky označené pečiatkou
Matematika: D.ú. PU str. 24 cv. 4 (IBA)


Deti, ktoré navštevujú rímskokatolícke náboženstvo, potrebujú na hodiny veľký čistý zošit (bez linajok). Prosím, zajtra priniesť.


Po deťoch som Vám dnes poslala papiere s informáciami o písme Comenia script, ukážku celej abecedy Comenia script a ukážky riadkovania, v akých budeme písať. Začneme veľkým formátom, až po precvičení môžeme písmená zmenšovať


PONDELOK 17.10.

Čítanie: hra s nápovednými obrázkami, Hra na detektíva (tabuľa), Pokusné čítanie prvých slov Šlabikár dokončili sme stranu 32, str. 33, D.ú. (nie je označená pečiatkou) čítať slabiky zo strany 33
Písanie: prípravné cviky pred písaním A - Kreslím tvary str. 41 celá - kto nestihol posledný riadok dokončiť, D.ú. str. 40 iba pavučinku a prvé 2 riadky (sú označené pečiatkou aj hviedičkou)
Matematika: Počítame do 6, Pojmy viac a menej - PU str. 23 celá

Nezabudnite zajtra - Červený utorok :-)


PIATOK 14.10.

Čítanie: Otvorené slabiky - Hra na detektíva (tabuľa), Pokusné čítanie prvých slov Šlabikár str. 31 cv.4 - dokončenie, str. 32 - spoločná práca, D.ú. str. 32 (nie je označená pečiatkou) čítať iba slabiky (každá slabika je označená inou farbou - dieťa nemusí čítať celé slovo, prosím, nespájajte slová s obrázkami)
Písanie: prípravné cviky pred písaním - Kreslím tvary str. 35 - 2 riadky (prosím pri písaní dbať na úhľadnosť a správnosť, dieťa nemá písať rýchlo)
Matematika: Počítame do 6 - dokončenie strany 21 cv. 3, modrý rámček, str. 22 cv. 1, 2, 3


ŠTVRTOK 13.10.

Čítanie: Otvorené slabiky - Hra na tabuli, dopĺňanie písmen do otvorenej slabiky - na tabuli, pokusné čítanie slov s otvorenými slabikami, Šlabikár str. 31 celá, D.ú. (nie je označená pečiatkou) - čítať mamke alebo ocinoci slabiky zo str. 31 cv. 3, 4 (kľudne aj viackrát)
Písanie: prípravné cviky pred písaním Kreslím tvary str. 33, 34, D.ú. str. 34 posledný riadok
Matematika: Počítame do 6 PU str. 20 celá, str. 21 cv. 2, D.ú. str. 21 cv. 1 (IBA)
Prvouka: Moja trieda PU str. 6, str. 2 cv. 2 - dokreslili sme si rozvrh hodín


STREDA 12.10.

Čítanie: Otvorené slabiky - hra s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 29, 30 - celé, D.ú. (nie je označená pečiatkou)  - deti čítajú mamkám alebo ocinom slabiky zo str. 29 cv. 4 a str. 30 cv. 2 - ukážu Vám, ako to robíme v škole :-))

Matematika: Počítame do 6 - PU str. 19 celá


UTOROK 11.10.

Čítanie: hry s nápovednými obrázkami, práca na tabuli, Šlabikár str. 28 cv. 1 - rozvíjanie vyjadrovacích schopností, cv. 2 - otvorené slabiky - spoločná práca, str. 25 cv. 5 - samostatná práca (deti vyfarbili slabiky, ktoré už vedia prečítať, Mamky, ste zvedavé, koľko toho Vaše deti zvládli? Nakuknite do Šlabikára spolu s deťmi a nechajte ich, aby Vám slabiky  prečítali :-)

Písanie: Krivé a rovné čiary - Kreslím tvary str. 31, 32, D.ú. dokončiť pichliače na kaktusoch (úloha si vyžaduje precíznosť a trpezlivosť, prosím mamičky, dohliadnite na svoje detičky:-))

Matematika: Na trhovisku PU str. 18 cv. 1, 2 a cvičenie v modrom rámčeku vpravo, D.ú. str. 19 IBA cv. 1 




PONDELOK 10.10.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami . tvorenie otvorených slabík Šlabikár str. 26 cv. 3, str. 27 cv. 4, 5 - spoločná práca
Písanie: rovné čiary - Dážď - Kreslím tvary str. 30 - D.ú. deti, ktoré nestihli prácu na hodine - dokončiť (prosím dbať o to, aby deti kreslili čiary zhora dolu - v smere šípky)

Matematika: PU str. 17 celá



PIATOK 7.10.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami a kartičkami, otvorené slabiky - práca na tabuli, Šlabikár str. 26 cv. 1, 2
Matematika: Geometrické tvary PU str. 16 cv. 2, 3, D.ú. str. 17 cv. 1 
Písanie: D.ú. na víkend: Kreslím tvary str. 29 (čiary kreslíme zľava doprava a zhora nadol)


ŠTVRTOK 6.10.

Prvouka: V našej škole PU str. 4

Šlabikár: hra s kartičkami a nápovednými obrázkami,  otvorené slabiky Šlabikár str. 25 cv. 3 - dokončenie, cv. 4, 5 (spoločné čítanie slabík)

Písanie: Kreslím tvary: Rovné čiary -  str. 26, 27, 28, D.ú. dokončiť str. 28 - hrebene
Matematika: Pojem a číslica 6 - dokončenie PU str. 15 cv. 4, 5, modrý rámček vpravo, Geometrické tvary str. 16 cv. 1, D.ú. iba dokončiť cvičenie 1 (nepokračujte s deťmi ďalej)

Opäť prosím rodičov, robte s deťmi IBA úlohy, ktoré sú označené pečiatkou DOMÁCA ÚLOHA. Ďakujem.



STREDA 5.10.

Čítanie: práca s kartičkami, otvorené slabiky, práca na tabuli, Šlabikár str. 24 cv. 2, str. 25 cv. 3
Písanie: Kreslím čiary str. 24 - 25, D.ú. dokončiť str. 25
Matematika: Pojem a číslica 6  - rozhovor o obrázku - Rozprávka: Ťahal dedko repu PU str. 15 cv. 1 - ústne, 2, 3 - písomne, D.ú. vyfarbiť obrázok v úlohe 1 - Ťahal dedko repu... 


UTOROK 4.10.

Čítanie: Hra na robota - práca na tabuli - otvorené slabiky, Šlabikár str. 24 cv. 1
Písanie: Kreslím tvary str. 22 - 23, D.ú. dokončiť str. 23 (hviezdy)
Matematika: Pojem a číslica 4 - PU str. 13 cv. 3 a cvičenie v modrom rámčeku vpravo, Pojem a číslica 5 PU str. 14 celá (všetky úlohy kreslíme farbičkami a obrázky vyfarbujeme)
Anglický jazyk: naučiť sa slovíčka str. 6 - EASY ENGLISH, str. 7 - WARM UP
- pracovný zošit majú deti spojený s knihou (začína na strane 64)
- str. 2 (práca na hodine)
Domáca úloha: str. 3 cv. 3, 4


PONDELOK 3.10.

Čítanie: práca so slabikami - Hra na robota -  Šlabikár str. 22 celá, str. 23 cv. 3 - 3 riadky, D.ú. str. 23 cv. 3 - dokončiť posledné 2 riadky - postupovať rovnako ako na hodine - pracujte podľa zadania (deti vedia ako)
Písanie: Kreslím tvary str. 21 - Lupienky kvetov, D.ú. deti, ktoré nestihli - dokončiť, +  vyfarbiť farbičkami
Matematika: Pojem a číslica 4 PU str. 13 cv. 1, 2, 4

Zajtra majú deti Anglický jazyk - pripomínam 8€ za učebnicu. Ďakujem.

PIATOK 30.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, sluchové rozlišovanie prvej hlásky v slovách Šlabikár str. 21 (v cvičení 2 deti vyfarbia iba písmená, ktoré vedia prečítať, D.ú. na víkend - Hra s nápovednými obrázkami v Šlabikári (každý deň cca 5 minút)
Matematika: pojem a číslice 1, 2, 3 - PU str. 12 celá - pracujte podľa pokynov v učebnici (pomôcka - modrý rámček dole)
Písanie: D.ú. na víkend: Kreslím tvary str. 20 Strecha - práca vyžaduje opäť trpezlivosť, pokojne ju deťom rozdeľte na viackrát. 


ŠTVRTOK 29.9.

Čítanie: Šlabikár str. 20 celá - príprava na schopnosť spájať hlásky do otvorenej slabiky - slabikujeme - Hra na robota - motivácia obrázok cv. 1 (rozvíjanie vyjadrovacích  a komunikačných schopností - samostatné tvorenie viet o obrázku, cv. 2 (podľa pokynov)
Písanie: uvoľňovacie cviky - dokresľujeme šupinky na rybu Kreslím tvary str. 19 - šupinky kreslíme po jednej (nie sú to vlnovky, ani iné zvislé krivé čiary), vedieme dieťa k trpezlivosti
Matematika:  pojem počtu 3 - PU str. 11 celá - pred prácou viď modrý rámček dole


STREDA 28.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, práca s kartičkami, určovanie prvej hlásky v slove Šlabikár str. 19 celá
Písanie: Kreslím tvary str. 18 - ovečky, D.ú. deti, ktoré nestihli prácu na hodine, dokončiť
Matematika: počet 1 - 2 PU str. 10 celá, tak ako vždy pomôckou Vám bude modrý rámček vpravo dole, pracujte podľa pokynov


UTOROK 27.9.

Čítanie: nezáväzné poznávanie veľkých tlačených písmen prostredníctvom nápovedných obrázkov Šlabikár str. 18 celá - pracujte podľa pokynov
Písanie: Kreslím tvary str. 16 - 17 - vlnky
Matematika: počet 2 - PU str. 9 celá - pracujte podľa pokynov, pomôcka - modrý rámček vpravo dole, nepíšeme číslicu 2 - pracujeme s počtom 2


PONDELOK 26.9.

Čítanie: nezáväzné poznávanie písmen prostredníctvom sluchového rozlišovania a pomocou nápovedných obrázkov Šlabikár str. 17 celá - pracujte podľa pokynov
Písanie: cviky na uvoľnenie ruky a príprava ruky pred písaním Kreslím tvary str. 14 - 15, D.ú. str. 15 - deti, ktoré nestihli prácu v škole - dokončiť (D.ú. je označená pečiatkou)
Matematika: Počet 1 - PU str. 8 celá, pred prácou si, prosím, prečítajte modrý rámček vpravo dole, pracujte podľa pokynov - POZOR! neučíme deti písať číslicu 1, úlohy sú zamerané na určovanie počtu


PIATOK 23.9.

Čítanie: Šlabikár str. 15 cv. 5 - precvičovanie zrakového rozlišovania, sluchové rozlišovanie prvej hlásky v slove, práca s nápovednými obrázkami Šlabikár str. 16 cv. 1, 2, 3 

Písanie: Kreslím tvary str. 12 - 13

Matematiku sme dnes nemali.


ŠTVRTOK 22.9.

Čítanie: precvičovanie zrakového rozlišovania, určovanie prvej hlásky v slove, práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 15 cv. 3, 4

Písanie: Kreslím tvary str. 10 - 11

Matematika: pojmy rovná čiara - krivá čiara PU str. 7

Prvouka: Moja škola PU str. 2


STREDA 21.9.

Čítanie: precvičovanie zrakového a sluchového rozlišovania, práca s nápovednými obrázkami - aktívne vyhľadávanie písmen, určovanie prvej hlásky v slove, Šlabikár str. 13 cv. 5, str. 14 cv. 1, 2
 Písanie: Kreslím tvary str. 8 - 9
Matematika: dokončili sme str. 6 - pracujte podľa pokynov v PU, úvod do učiva rovné a krivé čiary - práca na tabuli


UTOROK 20.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, určovanie prvej hlásky v slove, rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zrakového rozlišovania Šlabikár str. 12 (celá), str. 13 cv. 3, 4

Písanie: Kreslím tvary - loďka na vlnách (po každej vlnke prejdeme aspoň 5-krát)

Matematika: pojmy prvý - posledný, hore - dole, vpravo - vľavo, väčší (najväčší) - menší (najmenší) PU str. 6 (stihli sme iba úlohy označené 1 a 2 bodkami)


PONDELOK 19.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 10 - 11 - určovanie prvej hlásky v slove - pracujte podľa pokynov v učebnici

Písanie: uvoľňovacie cviky - príprava na písanie - Kreslím tvary  - skoky klokana

Matematika: upevňovanie pojmov hore - dole, vpravo - vľavo, malý - veľký (najmenší - najmenší) PU str. 5, pred samotnou prácou si, prosím, prečítajte pokyny v modrom rámčeku


STREDA 14.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 9 cv. 4, 5 

Písanie: Kreslím tvary - cviky na uvoľnenie ruky pred písaním str. 4 - 5

Matematika: upevňovanie pojmov hore - dole, vľavo - vpravo, pojmy malý - veľký, PU str. 2 cvičenie označené presýpacími hodinami, str. 4 celá (aj vedierka)


UTOROK 13.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 8 (obrázok) - rozvíjanie komunikačných schopností - voľné rozprávanie o obrázku, cv. 2 - práca podľa pokynov v učebnici + vyfarbovanie podľa pokynov učiteľa,  str. 9 cv. 3 - úloha zameraná na precvičovanie zrakového rozlišovania, práca podľa pokynov v učebnici (rozdiely deti označia krížikom)

Písanie: Kreslím tvary - cviky na uvoľnenie ruky pred písaním str. 4 - obťahovanie zemegule, pracujeme v smere šípky, zemeguľu "precestujeme" viackrát

Matematika: práca s pojmami hore - dole, vpravo - vľavo PZ str. 3 - platí to, čo včera


PONDELOK 12.9.

Čítanie: Šlabikár str. 6 - rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností, tvorenie viet k obrázkom, deti pomenúvajú osoby na obrázkoch a rozprávajú, čo osoby robia                                                                                     str. 7 - úloha na cvičenie zrakového rozlišovania - pracujte podľa pokynu v učebnici

Písanie: Kreslím tvary - cvičenia na uvoľnenia ruky - príprava na písanie - bodkovanie str. 3 - bodky (mak na pletenky), niektoré deti si to v škole nedokončili, prosím skontrolujte im písanku, aby mali vybodkované všetky 4 pletenky.

Matematika: práca s pojmami "hore - dole", PZ str. 2 - práca s obrázkom. Dieťa ústne určuje, čo sa nachádza hore a čo dole na obrázku,  pričom aktívne používa pojmy "hore - dole". Následne vyfarbuje obrázky podľa pokynov. (Mamičky, nápovedou Vám bude modrý rámček vpravo dole na strane 2.)

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky