Prebrané učivo a domáce úlohy

Prosím mamičky, dohliadnite na to, aby sa deti pravidelne pripravovali na vyučovanie - písali si domáce úlohy, učili sa na každú hodinu a nosili si potrebné učebné pomôcky. Ďakujem.

25.11.

Čítanie: Čítanie súvislého textu Malá Jula - práca s textom Šlabikár str. 53, cv. 3 - deti pracovali samostatne, D.ú. 3-krát čítať text Malá Jula
Matematika: Počítame do 6 PU str. 42 cv. 2, 3, D.ú. str. 42 cv. 4 (pri počítaní si deti pomáhajú prštekmi) + precvičiť písanie číslice 3 Viem písať 1 str. 30


24.11.

Čítanie: práca na tabuli - precvičovanie:  zatvorené slabiky,  vyvodzovanie slabiky so spoluhláskovou skupinou na začiatku: sto, dva, tri, pre, hra, Didaktická hra - overovanie čítania slabík - spájanie slabík do slov, D.ú. čítanie slov po slabikách v Šlabikári str. 52 cv. 2
Písanie: vyvodenie a precvičovanie písmena J v písanke Viem písať 1 str 5 - 4 riadky (slabiku "JU" nepíšeme), precvičovanie J v pracovnom liste, D.ú. precvičiť J v pracovnom liste 3 riadky + deti si môžu vyfarbiť jahôdku
Matematika: Počítame do 6 PU str. 41 celá, D.ú. PU str. 42 cv. 1


23.11.

Čítanie: vyvodenie písmena U, u, Ú, ú Šlabikár str. 52 celá, D.ú. str. 52 cv. 2 - čítať slová po slabikách (po prečítaní slabík slovo neopakujeme)
Písanie: precvičovanie písania "l" v písanke Viem písať 2 str. 3, precvičovanie písania "e" str. 2, D.ú. dokončiť precvičovanie písania e str. 2 (riadky označené hviezdičkou)
Matematika: Počítame do 6:  slovné úlohy - znamienka +, -  PU str. 40 cv. 3, str. 36 cv. 4, číslovky určujúce poradie str. 40 cv. 4, cvičenie v modrom rámčeku vpravo


Pani vychovávateľka Vás 10.11. informovala cez Edupage o  aktivite "Vianočná pohľadnica". Ak sa ešte niekto chce zapojiť, prosím, poponáhľajte sa, Vianočná pohľadnica končí tento piatok 25.11. 

K akciám, o ktorých som Vás informovala mailom (doteraz nemám od niektorých spätnú väzbu), pridávam ďalší oznam:
28.11. a 2.12. bude prebiehať fotografovanie prváčikov (termín, ktorý sa týka našej triedy, Vám oznámim).
6.12. máme naplánovanú  celoškolskú akciu "Mikulášska čiapka" - prosím do tohto dátumu deťom zabezpečte Mikulášsku čiapku ( v ten deň si ju prinesieme do školy)

Vianočná tržnica (o ktorej som Vám písala) sa uskutoční v piatok 16.12.2022.


22.11.

Čítanie: čítanie textu Samo a cukríky - individuálne, spoločná práca na tabuli - čítanie slabík a slov, dopĺňanie písmen do slabiky, D.ú. ostáva precvičovať text Samo a cukríky Šlabikár str. 51
Písanie: precvičovanie písania "i" v pracovnom liste, precvičovanie písania "i" v písanke Viem písať 2 str. 3 (vpravo), D.ú. dokončiť (iba riadky označené hviezdičkou)
Matematika: Počítame do 6 PU str. 40 cv. 1, 2, precvičovanie písania číslice 6 v písanke Viem písať 1 str. 31, D.ú. precvičiť písanie číslic 5, 6 Viem písať 1 str. 31 (iba riadky označené hviezdičkou)


21.11.

Čítanie: precvičovanie - otvorená a uzavretá slabika, spoločné čítanie po slabikách - práca na tabuli, Hra na detektíva Šlabikár str. 50 cv. 2, čítanie súvislého textu Samo a cukríky Šlabikár str. 51, čítanie viet pod textom, samostatne cv. 3, D.ú. precvičovanie čítania Samo a cukríky - čítať 3-krát
Písanie: precvičovanie písania "I" v pracovnom liste, precvičovanie v písanke Viem písať 1 str. 2, D.ú. Viem písať 1 str. 2 - riadky označené hviezdičkou
Matematika: Počítame do 6 PU str. 39 cv. 1 - rozprávanie rozprávky podľa obrázka, cv. 2, 4, 5, D.ú. str. 39 úlohy v modrom rámčeku vpravo

V utorok 16.11. som Vám poslala mail. Od niektorých mi doposiaľ nedošla spätná väzba, prosím dajte mi vedieť, ak ste mail nedostali. Ďakujem.


16.11.

Čítanie: spoločné precvičovanie - otvorené a uzavreté slabiky, práca na tabuli, vyvodenie písmena S, s Šlabikár str. 50 celá, D.ú. str. 50 cv. 2 (nie je označená) - čítať slabiky a slová (po slabikách) + každý deň čítať po troške, vyberajte slová, príp. krátke textíky od str. 37 do str. 49. Platí to, čo doteraz -  NEČÍTAŤ DOPREDU.
Písanie: precvičovanie písania "a" v pracovnom zošite VIEM PÍSAŤ 2 str. 1, D.ú. precvičovanie písania "m" v PZ Viem písať 2 str. 1 + niektoré deti dokončiť písanie a (označené hviezdičkou)
Matematika: Počítame do 5 sčítanie a odčítanie, znamienko + a -, PU str. 38 cv. 1, 2, 3, 5, D.ú. deťom som dala domov pracovné listy, úlohy sú na 2 stranách. Úlohy deťom rozdeľte na viackrát (1. deň niečo, 2. deň zopár ďalších úloh atď.)

Pekné spoločne prežité dni :-)

15.11. 

Čítanie: Hra na detektíva Šlabikár str. 48 cv. 3, čítanie súvislého textu Moja bábika a ja Šlabikár str. 49, cv. 4, D.ú. 3-krát čítať text na strane 49 (čítame po slabikách, pracujeme s hlasom na konci viet - pri bodke hlas klesá, pri otázniku hlas stúpa)
Písanie: precvičovanie písania l v pracovnom liste, D.ú. Viem písať 1 str. 14 - precvičenie písania M (iba riadky označené hviezdičkou)
Matematika: precvičovanie písania číslice 5 Viem písať 1 str. 31  , PU str. 36 cv. 5, str. 38 cv. 4

Od 1.11. sú deti na vyučovanie anglického jazyka rozdelené do 2 skupín. V časti "Ako to u nás funguje" si všimnite, do ktorej skupiny patrí Vaše dieťa, pretože domáce úlohy už budú zadávané podľa skupín.

Dnes mali deti hodinu anglického jazyka spolu, táto domáca úloha platí pre všetkých:
Anglický jazyk: naučiť sa slovíčka str. 18, 19, pracovný zošit 7/3, 4

Určite ste už postrehli oznam na EduPage...
V piatok 18.11. udeľuje riaditeľ školy pre všetkých žiakov školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO.


14.11.

Čítanie: vyvodenie písmena o, O, ó  Šlabikár  str. 48 cv. 1, 2 D.ú. čítať slabiky a slová hore, cv. 3 - čítať slová po slabikách
Písanie: precvičovanie písania L v pracovnom liste, D.ú. pracovný zošit Viem písať 1 str. 8 - precvičovanie L (iba 3 riadky - označené hviezdičkou), niektoré deti majú precvičiť  aj 1 riadok v pracovnom liste
Matematika: Ćíslo 5 - určovanie počtu, porovnávanie, geometrické tvary PU str. 37 cv. 2, 4, obidve cvičenia v modrom okienku vpravo


11.11.

Čítanie: čítanie súvislého textu str. 47 (hore), deti už poznajú otáznik a bodku na konci vety, vedia, že pri otázniku sa pýtame (hlas stúpa) a pri bodke hlas na konci vety klesá, cv. 4 si deti vypracovali samé podľa pokynu v Šlabikári, cv. 5 , D.ú. čítať text na str. 47 (označené pečiatkou). 
Prosím pri nácviku dbáme o to, aby deti správne prečítali slabiku, dávame pozor na správne čítanie dlhých slabík - musí byť počuteľný rozdiel medzi krátkou a dlhou slabikou.
Písanie: precvičovanie písania A v VIEM PÍSAŤ 1 str. 1, D.ú. precvičenie písania E VIEM PÍSAŤ 1 str. 1
Deťom som dnes rozdala nové písanky VIEM PÍSAŤ 1 . Prosím v pondelok priniesť písanku obalenú  (je to klasický veľký formát, odporúčam ten hrubší plastový obal, nešmýka sa tak z učebníc).
Matematika: sčítanie a odčítanie do 4 , znamienka + a - (deti majú vedieť, že pri znamienku + pridávame, pri znamienku - odoberáme, pomáhame si prštekmi na 1 ruke), PU str. 36 cv. 1, 2, 3, cvičenie v modrom okienku
Pekný víkend:-)


10.11.

Pekný deň, všetkým :-) Po kratšej odmlke sa vraciame k spôsobu zadávaniu úloh, na ktoré sme boli zvyknutí... 


Čítanie: spoločná práca - práca s obrázkami - otvorené slabiky, uzavtreté slabily, vyvodenie písmena J, j Šlabikár str. 46  (písmená, slabiky a slová hore), cv. 1, 2, D.ú. cv. 3 (deti vyfarbia iba písmená, ktoré poznajú (bez pomoci nápovedných obrázkov) - tento typ cvičení má veľkú výpovednú hodnotu, pretože porovnaním s predchádzajúcimi úlohami tohto typu môžete pozorovať, ako Vaše dieťa napreduje.

Pri dnešnom čítaní som pozorovala, že niektoré deti nepoznajú písmená, ktoré sme už v Šlabikári prebrali. Keďže sme už v nácvičnom období, už sa nehráme, už sa učíme, to znamená, že preberané písmená si už deti musia zapamätať. Deti už musia poznať a správne prečítať a, A, á, Á, m, M, e, E, é, É, l, L, i, I, í, Í, j, J.

Písanie: precvičovanie e, E, slabika me, máme, EMA, Ela v pracovnom liste, D.ú. deti, ktoré nestihli prácu na hodine majú pracovný list dokončiť

Prosím mamičky, pri písaní dbáme o to, aby deti nechávali medzery medzi písmenami (pomáhame si prštekom), a to: písmeno - medzera - písmeno,  medzi jednotlivými slabikami (slabika - medzera - slabika...) a slovami (slovo - slabika - slovo...). Takisto je veľmi dôležité všímať si veľkosť písmen, písmená píšeme od čiary k čiare - vždy podľa predlohy. Ak si všimnete, že dieťa nepracuje správne, je nutné ho na to upozorniť, nenechať ho pokračovať v nespávnom písaní. Ak sa dieťa pomýli, negumujeme, neškrtáme, už duplom nedovolíme dieťaťu mazať prštekom, necháme nesprávne písmeno tak a pokračujeme ďalej. 

Ďakujem za peniaze za tričká (5€) a ďakujem aj za tričká, ktoré ste poslali. Prosím, kto tak ešte neurobil, aby pošlite čím skôr. Ďakujem.ŠTVRTOK 27.10.

Máme za sebou pekný slávnostný deň, všetky deti si ho užili.  Boli zlaté, poslušné... Ešte raz velikánska VĎAKA všetkým  mamičkám za pomoc :-)

Prosím, "myškovské"  tričká vyprať, vyžehliť a priniesť naspäť do školy. Dozadu na štítok napíšte deťom mená. Zároveň poprosím za tričko poslať po deťoch 5€. Ďakujem.


Úlohy na prázdniny:
Deti dostali pracovné listy na precvičovanie písania "a",  z matematiky precvičovanie písania  číslice 1 a  príklady na porovnávanie číslic a počtu (znaky rovnosti a nerovnosti - zobáčiky).
No a k tomu ešte, prosím, čítať, čítať čítať :-)... Čítame slabiky  zo Šlabikára, vyberajte z toho, čo sme už robili (do strany 39), určite deťom nedávajte čítať dopredu. 


Prajem všetkým pokojné sviatky a deťúrencom pekné prázdninky. Teším sa na ne v stredu 2.11. :-)


STREDA 26.10.

Čítanie: uzavreté slabiky - hra s látkovými písmenami, čítanie z tabule, samostatná práca - vyhľadávanie prvej slabiky v slove
Písanie: nacvičovanie písania á v pracovnom liste, D.ú. posledné 3 riadky 
Matematika: Počet a číslica 1 PU str. 28 cv. 1, 2, 4, 5, cv. v modrom okienku vpravo, nácvik písania číslice 1 v pracovnom liste (v PU cv. 3 číslicu 1 neprecvičujeme), D.ú. str.29 cv. 2


UTOROK 25.10.

Čítanie: uzavreté slabiky - látkové písmená (spoločná práca na koberci), vyvodenie písmena E,e,é, čítanie slabík z tabule, Šlabikár str. 38 cv. 1, cv. 2 sme nedokončili, D.ú. str. 38 cv. 2 - čítať slabiky, rovnako znejúce slabiky označiť rovnakým znakom, čítať písmená a slabiky hore na strane 38, zopakovať písmená, ktoré už poznáme
Písanie: precvičovanie písania "a" v pracovných listoch, D.ú. posledné 2 riadky v pracovnom liste
Matematika: číslovky určujúce poradie - dokončenie zo včera PU str. 27 celá

Anglický jazyk: dorobiť všetko z predchádzajúcej hodiny (viď d. ú. streda 19.10.), naučiť sa nové slovíčka Zvieratá str. 14, 15, pracovný zošit (vzadu) str. 5/4
Prosím mamičky...dbajte o domácu prípravu detí na vyučovanie. P. uč. anglického jazyka pri kontrole d.ú., zistila, že 9 zo 16 detí dnes nemalo d.ú. z ANJ! (D.ú. je na stránke - streda 19.10.)
Zároveň Vás prosím s deťmi každý deň precvičovať čítanie slabík. A ešte prosím, pri domácom nácviku písania si pred samotným nácvikom všimnite, ako vyzerá tvar písmena (deti Vám povedia aj postup, ako to píšeme v škole) a potom si všímajte, či to dieťa píše správne. Včera si deti na hodine nacvičili písanie a, doma písali úplne iný (slzičkový) tvar.

Mamičky chýbajúcich detí, prosím, dôjdite do školy po pracovné listy.

Prosím, nakuknite do... Oznamy a informácie...
Ďakujem.


PONDELOK 24.10.

Čítanie: Vyvodenie nového písmena L, l Šlabikár str. 40 celá (písmenko E,e sme preskočili, zajtra sa k nemu vrátime)
Písanie: prípravné cviky k písaniu a - Kreslím tvary str. 48 (iba 1. a 3. riadok), precvičovanie písania "a" individuálne pri tabuli a neskôr v pracovnom liste, D.ú. 2 riadky v pracovno liste označené hviezdičkami
Matematika: Čísla určujúce poradie: prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty a šiesty...práca na tabuli, skupinová práca, PU str. 27 (bežci a športovci, ktorí šplhajú), ďalšie športy si dokončíme zajtra

Každé písmenko, ktoré sa budeme učiť písať, budeme vždy precvičovať najskôr v pracovných listoch, ktoré mám pre deti priravené. Ak dieťa chýba viac ako  1 deň, bolo by vhodné, aby si rodičia prišli po pracovné listy do školy (prac. listy budú pre chýbajúce deti pripravené v triede.) To isté platí pre pracovné zošity, príp. prac. učebnice...ak si ich dieťa nechá v škole a následne chýba, treba si pre ne prísť.


PIATOK 21.10.

Čítanie: rozvíjanie vyjadrovacích schopností, tvorenie viet Šlabkár str. 37 obrázok hore, čítanie viet - čítame po slabikách str. 37 celá, D.ú. nie je označená pečiatkou - čítanie na str. 37 - IBA PO SLABIKÁCH (dieťa číta slabiky, po prečítaní slabík pokračuje ďalej, neskladá zo slabík slovo, u detí by sa vytvoril nesprávny návyk - dvojité čítanie, čo by mohlo priniesť problémy pri neskoršom plynulom čítaní a čítaní s porozumením)
Písanie: kontrola domácej úlohy, nácvik písania "nožičky" - príprava pred písaním a - Kreslím tvary str. 45, D.ú. posledné 2 riadky
Matematika: pojmy väčší, menší, rovná sa - porovnávanie a znaky rovnosti a nerovnosti PU str. 25 cv. 5, str. 26 cv. 1, 2, 3, cvičenie v modrom okienku (po vysvetlení každej úlohy deti pracovali samostatne, hodnotenie nájdete pod úlohami),  D.ú. str. 26 cv. 4ŠTVRTOK 20.10.

Prvouka: Moja škola, moja trieda - pracovný list

Čítanie: vyvodenie písmena M, m - práca na tabuli, Otvorené slabiky MA, MÁ, ma, má, Ma, Má - práca na tabuli, Šlabikár str. 36 - rozvíjanie vyjadrovacích schopností - tvorenie viet -obrázok hore, cv. 1
Písanie: precvičovanie písania Á v pracovnom liste, D.ú. dopísať posledné 2 riadky (malé a nepíšeme)
Nezabudnúť pracovný list priniesť zajtra do školy.
Matematika: písali sme samostatnú prácu - určovanie počtu, precvičovanie písania znakov rovnosti a nerovnosti (zobáčiky) v pracovnom liste, PU str. 25 cv. 2, 3, D.ú. cv. 4 (IBA)


STREDA 19.10.

Čítanie: Otvorené slabiky - spoločná práca na tabuli, obrázkové čítanie Šlabikár str. 35 cv. 3, cv. 4 - 1. riadok spoločná práca, 2. riadok samostatná práca (ohodnotená pečiatkou), cv. 5 - spoločné čítanie slabík, D.ú. str. 35 cv. 5 - deti čítajú IBA slabiky, nie slová! 

Slabiky sú farebne rozlíšené. Tento postup budeme používať dovtedy, kým si deti neosvoja mechanizmus čítania po slabikách.

Písanie: Kreslím tvary str. 36, precvičovanie písania A v pracovnom liste, D.ú. posledné 2 riadky v pracovnom liste (nájdete v Šlabikári), písanku Kreslím tvary sme si nechali v škole.
Zajtra - nezabudnúť priniesť pracovný list s domácou úlohou.

Matematika: Vyvodenie pojmov: väčší, menší, rovná sa... PU str. 25 cv. 1, precvičovanie písania znakov nerovnosti a rovnosti v pracovnom liste,  PU aj pracovné listy sme si nechali v škole.

Anglický jazyk (z utorka 18.10.): naučiť sa slovíčka - farby str. 10 - 11, dokončiť cv. 11 /7 (nájsť 7 rozdielov), pracovný zošit str. 4/1, 2  - PZ začína od str. 64 (PZ spojený s knihou)

Prosím mamičky, pokračujte s deťmi v hrách s nápovednými obrázkami v Šlabikári.

Ako postupujeme...  najskôr pomenujeme obrázok - dieťa obrázok vyhľadá, ukáže ho, slovo zopakuje a povie, čo počuje na začiatku slova. Potom postupujeme opačne -  dieťaťu povieme písmeno a dieťa vyhľadáva obrázok, ukáže ho.  Platí to, čo doteraz - každý deň sa hrať aspoň 5 minút. 

Prosím mamičky, nakuknite aj do oznamov... :-)UTOROK 18.10.

Čítanie: začali sme Nácvičné (šlabikárové) obdobie - vyvodenie písmena A, a, Á, á - práca na tabuli, Šlabikár str. 34 celá
Písanie: nácvik písmena A v pracovnom liste, pracovné listy ostali v škole, zajtra v nich budeme pokračovať, Kreslím tvary str. 39 šatičky -  hore, D.ú.  str. 39 - 2 riadky označené pečiatkou
Matematika: D.ú. PU str. 24 cv. 4 (IBA)


Deti, ktoré navštevujú rímskokatolícke náboženstvo, potrebujú na hodiny veľký čistý zošit (bez linajok). Prosím, zajtra priniesť.


Po deťoch som Vám dnes poslala papiere s informáciami o písme Comenia script, ukážku celej abecedy Comenia script a ukážky riadkovania, v akých budeme písať. Začneme veľkým formátom, až po precvičení môžeme písmená zmenšovať


PONDELOK 17.10.

Čítanie: hra s nápovednými obrázkami, Hra na detektíva (tabuľa), Pokusné čítanie prvých slov Šlabikár dokončili sme stranu 32, str. 33, D.ú. (nie je označená pečiatkou) čítať slabiky zo strany 33
Písanie: prípravné cviky pred písaním A - Kreslím tvary str. 41 celá - kto nestihol posledný riadok dokončiť, D.ú. str. 40 iba pavučinku a prvé 2 riadky (sú označené pečiatkou aj hviedičkou)
Matematika: Počítame do 6, Pojmy viac a menej - PU str. 23 celá

Nezabudnite zajtra - Červený utorok :-)


PIATOK 14.10.

Čítanie: Otvorené slabiky - Hra na detektíva (tabuľa), Pokusné čítanie prvých slov Šlabikár str. 31 cv.4 - dokončenie, str. 32 - spoločná práca, D.ú. str. 32 (nie je označená pečiatkou) čítať iba slabiky (každá slabika je označená inou farbou - dieťa nemusí čítať celé slovo, prosím, nespájajte slová s obrázkami)
Písanie: prípravné cviky pred písaním - Kreslím tvary str. 35 - 2 riadky (prosím pri písaní dbať na úhľadnosť a správnosť, dieťa nemá písať rýchlo)
Matematika: Počítame do 6 - dokončenie strany 21 cv. 3, modrý rámček, str. 22 cv. 1, 2, 3


ŠTVRTOK 13.10.

Čítanie: Otvorené slabiky - Hra na tabuli, dopĺňanie písmen do otvorenej slabiky - na tabuli, pokusné čítanie slov s otvorenými slabikami, Šlabikár str. 31 celá, D.ú. (nie je označená pečiatkou) - čítať mamke alebo ocinoci slabiky zo str. 31 cv. 3, 4 (kľudne aj viackrát)
Písanie: prípravné cviky pred písaním Kreslím tvary str. 33, 34, D.ú. str. 34 posledný riadok
Matematika: Počítame do 6 PU str. 20 celá, str. 21 cv. 2, D.ú. str. 21 cv. 1 (IBA)
Prvouka: Moja trieda PU str. 6, str. 2 cv. 2 - dokreslili sme si rozvrh hodín


STREDA 12.10.

Čítanie: Otvorené slabiky - hra s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 29, 30 - celé, D.ú. (nie je označená pečiatkou)  - deti čítajú mamkám alebo ocinom slabiky zo str. 29 cv. 4 a str. 30 cv. 2 - ukážu Vám, ako to robíme v škole :-))

Matematika: Počítame do 6 - PU str. 19 celá


UTOROK 11.10.

Čítanie: hry s nápovednými obrázkami, práca na tabuli, Šlabikár str. 28 cv. 1 - rozvíjanie vyjadrovacích schopností, cv. 2 - otvorené slabiky - spoločná práca, str. 25 cv. 5 - samostatná práca (deti vyfarbili slabiky, ktoré už vedia prečítať, Mamky, ste zvedavé, koľko toho Vaše deti zvládli? Nakuknite do Šlabikára spolu s deťmi a nechajte ich, aby Vám slabiky  prečítali :-)

Písanie: Krivé a rovné čiary - Kreslím tvary str. 31, 32, D.ú. dokončiť pichliače na kaktusoch (úloha si vyžaduje precíznosť a trpezlivosť, prosím mamičky, dohliadnite na svoje detičky:-))

Matematika: Na trhovisku PU str. 18 cv. 1, 2 a cvičenie v modrom rámčeku vpravo, D.ú. str. 19 IBA cv. 1 
PONDELOK 10.10.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami . tvorenie otvorených slabík Šlabikár str. 26 cv. 3, str. 27 cv. 4, 5 - spoločná práca
Písanie: rovné čiary - Dážď - Kreslím tvary str. 30 - D.ú. deti, ktoré nestihli prácu na hodine - dokončiť (prosím dbať o to, aby deti kreslili čiary zhora dolu - v smere šípky)

Matematika: PU str. 17 celáPIATOK 7.10.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami a kartičkami, otvorené slabiky - práca na tabuli, Šlabikár str. 26 cv. 1, 2
Matematika: Geometrické tvary PU str. 16 cv. 2, 3, D.ú. str. 17 cv. 1 
Písanie: D.ú. na víkend: Kreslím tvary str. 29 (čiary kreslíme zľava doprava a zhora nadol)


ŠTVRTOK 6.10.

Prvouka: V našej škole PU str. 4

Šlabikár: hra s kartičkami a nápovednými obrázkami,  otvorené slabiky Šlabikár str. 25 cv. 3 - dokončenie, cv. 4, 5 (spoločné čítanie slabík)

Písanie: Kreslím tvary: Rovné čiary -  str. 26, 27, 28, D.ú. dokončiť str. 28 - hrebene
Matematika: Pojem a číslica 6 - dokončenie PU str. 15 cv. 4, 5, modrý rámček vpravo, Geometrické tvary str. 16 cv. 1, D.ú. iba dokončiť cvičenie 1 (nepokračujte s deťmi ďalej)

Opäť prosím rodičov, robte s deťmi IBA úlohy, ktoré sú označené pečiatkou DOMÁCA ÚLOHA. Ďakujem.STREDA 5.10.

Čítanie: práca s kartičkami, otvorené slabiky, práca na tabuli, Šlabikár str. 24 cv. 2, str. 25 cv. 3
Písanie: Kreslím čiary str. 24 - 25, D.ú. dokončiť str. 25
Matematika: Pojem a číslica 6  - rozhovor o obrázku - Rozprávka: Ťahal dedko repu PU str. 15 cv. 1 - ústne, 2, 3 - písomne, D.ú. vyfarbiť obrázok v úlohe 1 - Ťahal dedko repu... 


UTOROK 4.10.

Čítanie: Hra na robota - práca na tabuli - otvorené slabiky, Šlabikár str. 24 cv. 1
Písanie: Kreslím tvary str. 22 - 23, D.ú. dokončiť str. 23 (hviezdy)
Matematika: Pojem a číslica 4 - PU str. 13 cv. 3 a cvičenie v modrom rámčeku vpravo, Pojem a číslica 5 PU str. 14 celá (všetky úlohy kreslíme farbičkami a obrázky vyfarbujeme)
Anglický jazyk: naučiť sa slovíčka str. 6 - EASY ENGLISH, str. 7 - WARM UP
- pracovný zošit majú deti spojený s knihou (začína na strane 64)
- str. 2 (práca na hodine)
Domáca úloha: str. 3 cv. 3, 4


PONDELOK 3.10.

Čítanie: práca so slabikami - Hra na robota -  Šlabikár str. 22 celá, str. 23 cv. 3 - 3 riadky, D.ú. str. 23 cv. 3 - dokončiť posledné 2 riadky - postupovať rovnako ako na hodine - pracujte podľa zadania (deti vedia ako)
Písanie: Kreslím tvary str. 21 - Lupienky kvetov, D.ú. deti, ktoré nestihli - dokončiť, +  vyfarbiť farbičkami
Matematika: Pojem a číslica 4 PU str. 13 cv. 1, 2, 4

Zajtra majú deti Anglický jazyk - pripomínam 8€ za učebnicu. Ďakujem.

PIATOK 30.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, sluchové rozlišovanie prvej hlásky v slovách Šlabikár str. 21 (v cvičení 2 deti vyfarbia iba písmená, ktoré vedia prečítať, D.ú. na víkend - Hra s nápovednými obrázkami v Šlabikári (každý deň cca 5 minút)
Matematika: pojem a číslice 1, 2, 3 - PU str. 12 celá - pracujte podľa pokynov v učebnici (pomôcka - modrý rámček dole)
Písanie: D.ú. na víkend: Kreslím tvary str. 20 Strecha - práca vyžaduje opäť trpezlivosť, pokojne ju deťom rozdeľte na viackrát. 


ŠTVRTOK 29.9.

Čítanie: Šlabikár str. 20 celá - príprava na schopnosť spájať hlásky do otvorenej slabiky - slabikujeme - Hra na robota - motivácia obrázok cv. 1 (rozvíjanie vyjadrovacích  a komunikačných schopností - samostatné tvorenie viet o obrázku, cv. 2 (podľa pokynov)
Písanie: uvoľňovacie cviky - dokresľujeme šupinky na rybu Kreslím tvary str. 19 - šupinky kreslíme po jednej (nie sú to vlnovky, ani iné zvislé krivé čiary), vedieme dieťa k trpezlivosti
Matematika:  pojem počtu 3 - PU str. 11 celá - pred prácou viď modrý rámček dole


STREDA 28.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, práca s kartičkami, určovanie prvej hlásky v slove Šlabikár str. 19 celá
Písanie: Kreslím tvary str. 18 - ovečky, D.ú. deti, ktoré nestihli prácu na hodine, dokončiť
Matematika: počet 1 - 2 PU str. 10 celá, tak ako vždy pomôckou Vám bude modrý rámček vpravo dole, pracujte podľa pokynov


UTOROK 27.9.

Čítanie: nezáväzné poznávanie veľkých tlačených písmen prostredníctvom nápovedných obrázkov Šlabikár str. 18 celá - pracujte podľa pokynov
Písanie: Kreslím tvary str. 16 - 17 - vlnky
Matematika: počet 2 - PU str. 9 celá - pracujte podľa pokynov, pomôcka - modrý rámček vpravo dole, nepíšeme číslicu 2 - pracujeme s počtom 2


PONDELOK 26.9.

Čítanie: nezáväzné poznávanie písmen prostredníctvom sluchového rozlišovania a pomocou nápovedných obrázkov Šlabikár str. 17 celá - pracujte podľa pokynov
Písanie: cviky na uvoľnenie ruky a príprava ruky pred písaním Kreslím tvary str. 14 - 15, D.ú. str. 15 - deti, ktoré nestihli prácu v škole - dokončiť (D.ú. je označená pečiatkou)
Matematika: Počet 1 - PU str. 8 celá, pred prácou si, prosím, prečítajte modrý rámček vpravo dole, pracujte podľa pokynov - POZOR! neučíme deti písať číslicu 1, úlohy sú zamerané na určovanie počtu


PIATOK 23.9.

Čítanie: Šlabikár str. 15 cv. 5 - precvičovanie zrakového rozlišovania, sluchové rozlišovanie prvej hlásky v slove, práca s nápovednými obrázkami Šlabikár str. 16 cv. 1, 2, 3 

Písanie: Kreslím tvary str. 12 - 13

Matematiku sme dnes nemali.


ŠTVRTOK 22.9.

Čítanie: precvičovanie zrakového rozlišovania, určovanie prvej hlásky v slove, práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 15 cv. 3, 4

Písanie: Kreslím tvary str. 10 - 11

Matematika: pojmy rovná čiara - krivá čiara PU str. 7

Prvouka: Moja škola PU str. 2


STREDA 21.9.

Čítanie: precvičovanie zrakového a sluchového rozlišovania, práca s nápovednými obrázkami - aktívne vyhľadávanie písmen, určovanie prvej hlásky v slove, Šlabikár str. 13 cv. 5, str. 14 cv. 1, 2
 Písanie: Kreslím tvary str. 8 - 9
Matematika: dokončili sme str. 6 - pracujte podľa pokynov v PU, úvod do učiva rovné a krivé čiary - práca na tabuli


UTOROK 20.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, určovanie prvej hlásky v slove, rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zrakového rozlišovania Šlabikár str. 12 (celá), str. 13 cv. 3, 4

Písanie: Kreslím tvary - loďka na vlnách (po každej vlnke prejdeme aspoň 5-krát)

Matematika: pojmy prvý - posledný, hore - dole, vpravo - vľavo, väčší (najväčší) - menší (najmenší) PU str. 6 (stihli sme iba úlohy označené 1 a 2 bodkami)


PONDELOK 19.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 10 - 11 - určovanie prvej hlásky v slove - pracujte podľa pokynov v učebnici

Písanie: uvoľňovacie cviky - príprava na písanie - Kreslím tvary  - skoky klokana

Matematika: upevňovanie pojmov hore - dole, vpravo - vľavo, malý - veľký (najmenší - najmenší) PU str. 5, pred samotnou prácou si, prosím, prečítajte pokyny v modrom rámčeku


STREDA 14.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 9 cv. 4, 5 

Písanie: Kreslím tvary - cviky na uvoľnenie ruky pred písaním str. 4 - 5

Matematika: upevňovanie pojmov hore - dole, vľavo - vpravo, pojmy malý - veľký, PU str. 2 cvičenie označené presýpacími hodinami, str. 4 celá (aj vedierka)


UTOROK 13.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 8 (obrázok) - rozvíjanie komunikačných schopností - voľné rozprávanie o obrázku, cv. 2 - práca podľa pokynov v učebnici + vyfarbovanie podľa pokynov učiteľa,  str. 9 cv. 3 - úloha zameraná na precvičovanie zrakového rozlišovania, práca podľa pokynov v učebnici (rozdiely deti označia krížikom)

Písanie: Kreslím tvary - cviky na uvoľnenie ruky pred písaním str. 4 - obťahovanie zemegule, pracujeme v smere šípky, zemeguľu "precestujeme" viackrát

Matematika: práca s pojmami hore - dole, vpravo - vľavo PZ str. 3 - platí to, čo včera


PONDELOK 12.9.

Čítanie: Šlabikár str. 6 - rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností, tvorenie viet k obrázkom, deti pomenúvajú osoby na obrázkoch a rozprávajú, čo osoby robia                                                                                     str. 7 - úloha na cvičenie zrakového rozlišovania - pracujte podľa pokynu v učebnici

Písanie: Kreslím tvary - cvičenia na uvoľnenia ruky - príprava na písanie - bodkovanie str. 3 - bodky (mak na pletenky), niektoré deti si to v škole nedokončili, prosím skontrolujte im písanku, aby mali vybodkované všetky 4 pletenky.

Matematika: práca s pojmami "hore - dole", PZ str. 2 - práca s obrázkom. Dieťa ústne určuje, čo sa nachádza hore a čo dole na obrázku,  pričom aktívne používa pojmy "hore - dole". Následne vyfarbuje obrázky podľa pokynov. (Mamičky, nápovedou Vám bude modrý rámček vpravo dole na strane 2.)

Vytvorte si webové stránky zdarma!