Prebrané učivo a domáce úlohy

Prosím mamičky, dohliadnite na to, aby sa deti pravidelne pripravovali na vyučovanie - písali si domáce úlohy, učili sa na každú hodinu a nosili si potrebné učebné pomôcky. Ďakujem.

PONDELOK 3.10.

Čítanie: práca so slabikami - Hra na robota -  Šlabikár str. 22 celá, str. 23 cv. 3 - 3 riadky, D.ú. str. 23 cv. 3 - dokončiť posledné 2 riadky - postupovať rovnako ako na hodine - pracujte podľa zadania (deti vedia ako)
Písanie: Kreslím tvary str. 21 - Lupienky kvetov, D.ú. deti, ktoré nestihli - dokončiť, +  vyfarbiť farbičkami
Matematika: Pojem a číslica 4 PU str. 13 cv. 1, 2, 4

Zajtra majú deti Anglický jazyk - pripomínam 8€ za učebnicu. Ďakujem.

PIATOK 30.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, sluchové rozlišovanie prvej hlásky v slovách Šlabikár str. 21 (v cvičení 2 deti vyfarbia iba písmená, ktoré vedia prečítať, D.ú. na víkend - Hra s nápovednými obrázkami v Šlabikári (každý deň cca 5 minút)
Matematika: pojem a číslice 1, 2, 3 - PU str. 12 celá - pracujte podľa pokynov v učebnici (pomôcka - modrý rámček dole)
Písanie: D.ú. na víkend: Kreslím tvary str. 20 Strecha - práca vyžaduje opäť trpezlivosť, pokojne ju deťom rozdeľte na viackrát. 


ŠTVRTOK 29.9.

Čítanie: Šlabikár str. 20 celá - príprava na schopnosť spájať hlásky do otvorenej slabiky - slabikujeme - Hra na robota - motivácia obrázok cv. 1 (rozvíjanie vyjadrovacích  a komunikačných schopností - samostatné tvorenie viet o obrázku, cv. 2 (podľa pokynov)
Písanie: uvoľňovacie cviky - dokresľujeme šupinky na rybu Kreslím tvary str. 19 - šupinky kreslíme po jednej (nie sú to vlnovky, ani iné zvislé krivé čiary), vedieme dieťa k trpezlivosti
Matematika:  pojem počtu 3 - PU str. 11 celá - pred prácou viď modrý rámček dole


STREDA 28.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, práca s kartičkami, určovanie prvej hlásky v slove Šlabikár str. 19 celá
Písanie: Kreslím tvary str. 18 - ovečky, D.ú. deti, ktoré nestihli prácu na hodine, dokončiť
Matematika: počet 1 - 2 PU str. 10 celá, tak ako vždy pomôckou Vám bude modrý rámček vpravo dole, pracujte podľa pokynov


UTOROK 27.9.

Čítanie: nezáväzné poznávanie veľkých tlačených písmen prostredníctvom nápovedných obrázkov Šlabikár str. 18 celá - pracujte podľa pokynov
Písanie: Kreslím tvary str. 16 - 17 - vlnky
Matematika: počet 2 - PU str. 9 celá - pracujte podľa pokynov, pomôcka - modrý rámček vpravo dole, nepíšeme číslicu 2 - pracujeme s počtom 2


PONDELOK 26.9.

Čítanie: nezáväzné poznávanie písmen prostredníctvom sluchového rozlišovania a pomocou nápovedných obrázkov Šlabikár str. 17 celá - pracujte podľa pokynov
Písanie: cviky na uvoľnenie ruky a príprava ruky pred písaním Kreslím tvary str. 14 - 15, D.ú. str. 15 - deti, ktoré nestihli prácu v škole - dokončiť (D.ú. je označená pečiatkou)
Matematika: Počet 1 - PU str. 8 celá, pred prácou si, prosím, prečítajte modrý rámček vpravo dole, pracujte podľa pokynov - POZOR! neučíme deti písať číslicu 1, úlohy sú zamerané na určovanie počtu


PIATOK 23.9.

Čítanie: Šlabikár str. 15 cv. 5 - precvičovanie zrakového rozlišovania, sluchové rozlišovanie prvej hlásky v slove, práca s nápovednými obrázkami Šlabikár str. 16 cv. 1, 2, 3 

Písanie: Kreslím tvary str. 12 - 13

Matematiku sme dnes nemali.


ŠTVRTOK 22.9.

Čítanie: precvičovanie zrakového rozlišovania, určovanie prvej hlásky v slove, práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 15 cv. 3, 4

Písanie: Kreslím tvary str. 10 - 11

Matematika: pojmy rovná čiara - krivá čiara PU str. 7

Prvouka: Moja škola PU str. 2


STREDA 21.9.

Čítanie: precvičovanie zrakového a sluchového rozlišovania, práca s nápovednými obrázkami - aktívne vyhľadávanie písmen, určovanie prvej hlásky v slove, Šlabikár str. 13 cv. 5, str. 14 cv. 1, 2
 Písanie: Kreslím tvary str. 8 - 9
Matematika: dokončili sme str. 6 - pracujte podľa pokynov v PU, úvod do učiva rovné a krivé čiary - práca na tabuli


UTOROK 20.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, určovanie prvej hlásky v slove, rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zrakového rozlišovania Šlabikár str. 12 (celá), str. 13 cv. 3, 4

Písanie: Kreslím tvary - loďka na vlnách (po každej vlnke prejdeme aspoň 5-krát)

Matematika: pojmy prvý - posledný, hore - dole, vpravo - vľavo, väčší (najväčší) - menší (najmenší) PU str. 6 (stihli sme iba úlohy označené 1 a 2 bodkami)


PONDELOK 19.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 10 - 11 - určovanie prvej hlásky v slove - pracujte podľa pokynov v učebnici

Písanie: uvoľňovacie cviky - príprava na písanie - Kreslím tvary  - skoky klokana

Matematika: upevňovanie pojmov hore - dole, vpravo - vľavo, malý - veľký (najmenší - najmenší) PU str. 5, pred samotnou prácou si, prosím, prečítajte pokyny v modrom rámčeku


STREDA 14.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 9 cv. 4, 5 

Písanie: Kreslím tvary - cviky na uvoľnenie ruky pred písaním str. 4 - 5

Matematika: upevňovanie pojmov hore - dole, vľavo - vpravo, pojmy malý - veľký, PU str. 2 cvičenie označené presýpacími hodinami, str. 4 celá (aj vedierka)


UTOROK 13.9.

Čítanie: práca s nápovednými obrázkami, Šlabikár str. 8 (obrázok) - rozvíjanie komunikačných schopností - voľné rozprávanie o obrázku, cv. 2 - práca podľa pokynov v učebnici + vyfarbovanie podľa pokynov učiteľa,  str. 9 cv. 3 - úloha zameraná na precvičovanie zrakového rozlišovania, práca podľa pokynov v učebnici (rozdiely deti označia krížikom)

Písanie: Kreslím tvary - cviky na uvoľnenie ruky pred písaním str. 4 - obťahovanie zemegule, pracujeme v smere šípky, zemeguľu "precestujeme" viackrát

Matematika: práca s pojmami hore - dole, vpravo - vľavo PZ str. 3 - platí to, čo včera


PONDELOK 12.9.

Čítanie: Šlabikár str. 6 - rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností, tvorenie viet k obrázkom, deti pomenúvajú osoby na obrázkoch a rozprávajú, čo osoby robia                                                                                     str. 7 - úloha na cvičenie zrakového rozlišovania - pracujte podľa pokynu v učebnici

Písanie: Kreslím tvary - cvičenia na uvoľnenia ruky - príprava na písanie - bodkovanie str. 3 - bodky (mak na pletenky), niektoré deti si to v škole nedokončili, prosím skontrolujte im písanku, aby mali vybodkované všetky 4 pletenky.

Matematika: práca s pojmami "hore - dole", PZ str. 2 - práca s obrázkom. Dieťa ústne určuje, čo sa nachádza hore a čo dole na obrázku,  pričom aktívne používa pojmy "hore - dole". Následne vyfarbuje obrázky podľa pokynov. (Mamičky, nápovedou Vám bude modrý rámček vpravo dole na strane 2.)

Vytvorte si webové stránky zdarma!